Raportteja

 

Uusimmat viitteet

 • Öljysuojarahaston Jaska-hankkeen loppuraportti 

  Rautio, Mikko
  Raportteja : 16/2024 (Pirkanmaan ELY-keskus, 06 / 2024)
  Ympäristöministeriön, Suomen Kuntaliiton sekä Öljyalan Keskusliiton Soili-ohjelman (polttonesteiden jakelupisteiden tutkimus- ja kunnostusohjelma) päätyttyä ympäristöhallinnossa havaittiin, että Suomessa on edelleen paljon ...
 • Luonnonvaraisten eläinten tieliikenneonnettomuuksien vähentäminen ja tienristeämisturvallisuuden lisääminen Keski-Suomen maantieverkolla 2023 : Tarveselvitys 

  Keski-Luopa, Kari; Leppälä, Roosamari; Huotari, Elisa; Kämäräinen, Jaana; Linna, Mira; Metsäpuro, Pasi
  Raportteja : 17/2024 (Keski-Suomen ELY-keskus, 05 / 2024)
  Tämä tarveselvitys on ensimmäinen koko luonnonvaraiseläinkuntaa tarkasteleva tarveselvitys koko Keski-Suomen maantieverkon tieturvallisuuteen liittyen. Selvityksen mallina on ollut Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ...
 • Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2023 

  Väkevä, Outi; Loukkola, Kati
  Raportteja : 13/2024 (Uudenmaan ELY-keskus, 22.05.2024)
  Vuonna 2023 Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä HSY mittasi jatkuvatoimisesti typenoksidien ja hiukkasten pitoisuuksia liikenneympäristössä Keravalla ja kaupunkitausta-asemalla Lohjalla. Typpidioksidin pitoisuuksia ...
 • Esisuunnitelma jalankulku- ja pyöräilyväylästä : Mt 120 Vihdintie, puuttuvan jalankulku- ja pyöräilyväylän esisuunnitelma välillä Konalantie- Rajatorpantie 

  Verkamo, Harri; Puusaari, Sara; Karlsson, Kimmo; Toivonen, Tuomas; Saari, Ulla; Laurinolli, Laura; Kujanpää, Patrick; Lindroos, Nina
  Raportteja : 86/2023 (Uudenmaan ELY-keskus, 2023)
  Mt120 Vihdintie, puuttuvan jalankulku- ja pyöräilyväylän esisuunnitelma välillä Konalantie - Rajatorpantie Tiivistelmä : Uudenmaan ELY-keskus on laatinut yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa ...
 • Kloorattujen liuottimien eteneminen Pursialan pohjavesialueella 

  Valkonen, Sara
  Raportteja : 36/2023 (Etelä-Savon ELY-keskus, 2023)
  Tuloksia Pursialan pohjavesialueen kloorattujen liuottimien etenemisestä. Tutkimus sijoittuu Pursialan tärkeälle pohjavesialueelle. Alueella sijaitsee Mikkelin vesilaitoksen Pursialan vedenottamo, josta Mikkelin kaupunki ...
 • Vt 6 Koskenkylä-Kouvola, Loviisa, Lapinjärvi, Kouvola ; Toimenpideselvitys 

  Koistinen, Vesa; Elf, Anna; Lindroos, Markus; Tikkala, Kristiina; Vuorentausta, Tapani; Hulkko, Petteri; Kallioinen, Esa; Poskiparta, Laura
  Raportteja : 66/2023 (Kaakkois-Suomen ELY-keskusUudenmaan ELY-keskus, 2023)
  Valtatie 6 on Helsingistä Kouvolan, Lappeenrannan ja Joensuun kautta Kajaaniin kulkeva pääväylä. Yhteysvälillä Koskenkylä–Kouvola valtatie kuuluu pääväylien palvelutasoluokkaan I. Väylältä on yhteys itärajan vilkkaimmille ...
 • Valtatien 18 parantaminen Seinäjoen kohdalla välillä Ravitie – Itäinen ohikulkutie : Aluevaraussuunnitelma. 

  Vehmas, Juha; Haapalainen, Sari; Levä, Jukka; Romu, Mikko; Tevajärvi, Ville; Laitakari, Piritta; Runsten, Sonja; Häkkinen, Ilona; Niemi, Kari; Kokkonen, Jarno; Hjelm, Susanna; Sahramaa, Lauri; Lahikainen, Jukka; Siipola, Juha-Matti
  Raportteja : 9/2024 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Seinäjoen kaupunki, 04 / 2024)
  Valtatie 18 Vaasa – Jyväskylä on tärkeä valtakunnallinen poikittaisyhteys, joka yhdistää Suomen rannikon ja Keski-Suomen. Pitkämatkaisen liikenteen lisäksi valtatie 18 palvelee seudullista ja paikallista liikennettä. ...
 • Virtavesi-inventoinnit, lämpötilaseurannat ja vedenlaatumittaukset Ikaalisten reitin valuma-alueella vuonna 2023 

  Suomi, Iia-Elisabeth; Valo, Annika; Halmes, Emilia; Mäkilouko, Miia
  Raportteja : 90/2023 (Pirkanmaan ELY-keskus, 03 / 2024)
  Pirkanmaan ELY-keskus toteutti vuonna 2023 virtavesi-inventointeja, lämpötilaseurantaa sekä vedenlaadun mittauksia Ikaalisissa Ikaalisten reitin valuma-alueella. Tietoa kerättiin Kyrösjärven alueella sijaitsevalta ja siihen ...
 • Kyrönjoen vesistötyöt : Velvoitetarkkailu vuonna 2023. 

  Tolonen, Mika
  Raportteja : 11/2024 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 03 / 2024)
  Kyrönjoen yläosan tulvasuojeluhankkeen eri osille on useita lupapäätöksiä, joissa luvanhaltijana on valtio. Lupa-päätöksissä on velvoite tarkkailla Kyrönjokeen johdettavien kuivatusvesien määrää ja laatua sekä rakentamisen ...
 • VT 18 Parantaminen Petäjäveden taajaman kohdalla : Aluevaraussuunnitelma 

  Katko, Soili; Kyrö, Mika; Hulkko, Petteri
  Raportteja : 48/2023 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2023)
  Valtatie 18 on valtakunnallisesti tärkeä poikittaisliikenteen väylä, joka palvelee sekä pitkämatkaista, seudullista ja paikallista liikennettä. Aluevaraussuunnitelman tieosuuden paikallinen merkitys korostuu, sillä ...
 • Uudenmaan ELY-keskuksen kouluselvitys : Maanteiden liikenneturvallisuus koulujen läheisyydessä 

  Krankka, Aleksi; Seila, Mikko; Niemelä, Mari
  Raportteja : 2/2024 (Uudenmaan ELY-keskus, 31.01.2024)
  Suomen koulumaailma on viime vuosikymmeninä kokenut merkittäviä muutoksia, kun kouluverkko on harventunut. Koulujen oppilasmäärät ovat kasvaneet, ja ne sijoittuvat aiempaa useammin keskustaajamiin. Vaikka koulujen ...
 • Kanta-Hämeen logistiikkaselvitys 

  Rantala, Jarkko; Peltoniemi, Juho; Mäkinen, Sami; Kantala, Tommi
  Raportteja : 4/2024 (Uudenmaan ELY-keskus, 29.02.2024)
  Kanta-Hämeen keskeinen logistinen sijainti eteläisessä Suomessa tekee siitä liikenteellisesti välittäjämaakunnan. Useat päätiet, kuten valtatiet 2, 3, 10 ja 12, sekä päärata kulkevat alueen läpi ja niiden risteämiset ...
 • Evijärven säännöstelyn muutos : Velvoitetarkkailuraportti koeverkkotuloksista 2023. 

  Tolonen, Mika
  Raportteja : 8/2024 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 03 / 2024)
  Evijärven vedenkorkeutta on tarkoitus nostaa 10 cm, jos siihen saadaan voimassa oleva vesilupa. Tässä raportissa esitetään ennen vedenkorkeuden nostoa tehdyn koeverkkokalastuksen tulokset. Koekalastukset tehtiin Nordic-verkoilla ...
 • Kaakkois-Suomen perinnebiotooppien perhoslajiston inventointi 2020–2022 

  Kaitila, Jari
  Raportteja : 5/2024 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 21.02.2024)
  Tehtävänä oli selvittää Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueen perinnebiotooppien uhanalaista perhoslajistoa, arvioida kohteiden arvoa perhoskohteena sekä antaa hoitosuosituksia uhanalaisen perhoslajiston näkökulmasta. Koska ...
 • Jätteen pyrolyysilaitoksen ympäristölupa – opas toiminnanharjoittajille ja lupa- ja valvontaviranomaisille 

  Mikkola, Päivi (Toim.)
  Raportteja : 6/2024 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 02 / 2024)
  Oppaan tavoitteena on selkeyttää jätteen pyrolysoinnin ympäristöluvan hakua ja opastaa toiminnanharjoittajia varautumaan lupaharkinnan kannalta tärkeiden selvitysten tekoon. Oppaassa kuvataan lupaharkinnassa sovellettavaa ...
 • Valtatie 3 Parkanon kohdan kehittämisselvitys 

  Tuominen, Mika; Heininen, Antti; Pajarre, Markus; Lindroos, Nina; Lehto, Kari
  Raportteja : 88/2023 (Pirkanmaan ELY-keskus, 12 / 2023)
  Kehittämisselvityksessä on tarkasteltu valtatien 3 kehittämistä Parkanossa, valtatien 23 eteläisen eritasoliittymän ja Etelä-Pohjanmaan maakuntarajan välillä. Valtatie 3 on suunnittelualueella pääväyläasetuksen mukainen ...
 • Kanta-Hämeen pyöräliikenteen tavoiteverkko 2050 

  Poskiparta, Laura; Pirinen, Pinja; Kallio, Riikka
  Raportteja : 1/2024 (Uudenmaan ELY-keskus, 25.01.2024)
  Työssä muodostettiin kokonaisnäkemys Kanta-Hämeen keskeisestä pyöräliikenteen verkosta ja sen kehittämisestä sekä hankkeiden priorisoinnista. Pyöräliikenteen tavoiteverkon kehittämisessä tähdätään tavoitevuoteen 2050. ...
 • Ammatillisen työvoimakoulutuksen linjaukset vuodelle 2024 


  Raportteja : 89/2023 (Uudenmaan ELY-keskus, 31.12.2023)
  Tässä raportissa esitellään Uudenmaan ELY-keskuksen laatimat alueelliset linjaukset vuoden 2024 ammatillisten työvoimakoulutusten suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Linjausten tavoitteena on helpottaa työvoimakoulutusten ...
 • Vesihuollon häiriötilanteiden materiaalinen varautuminen : Alueellisen varautumisen kehittäminen Varsinais-Suomessa -hankkeen raportti 

  Nummelin, Minna (toim.); Afry Finland Oy
  Raportteja : 85/2023 (Etelä-Savon ELY-keskus, 12.12.2023)
  Alueellisen varautumisen kehittäminen Varsinais-Suomessa -hankkeen tavoitteena oli parantaa alueellista varautumista häiriötilanteisiin. Hankkeessa haluttiin selvittää vesihuoltolaitosten materiaalisen varautumisen nykytila ...
 • Valtatie 4 Pohjois-Ii – Kuivaniemi : Liikennetarkastelu 


  Raportteja : 71/2023 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2023)
  Selvityksessä on tarkasteltu valtatien 4 pitkän aikavälin tavoitetilan liikennejärjestelyjä. Valtatie 4 on valtakunnallinen tason I pääväylä ja osa Eurooppa-tasoista TEN-T-ydinverkkokäytävää. Valtatiellä 4 on merkittävä ...

Näytä lisää