Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa VATT-tutkimuksia (1990-2008)

  • Henkilöyhtiöiden verotuksen investointi- ja työllistämiskannustimet 

   Rauhanen, Timo; Kröger, Outi; Kari, Seppo
   VATT-tutkimuksia : 49 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Tutkimuksessa on selvitetty henkilöyhtiöiden verotuksen investointi- ja työllistämiskannustimia ja sitä, miten vuoden 1997 verouudistus muutti niitä. Nämä kannustinvaikutukset aiheutuvat pääosin eriytetystä tuloverojärjestelmästä, ...
  • Hoivapalvelut ja eläkemenot vuoteen 2050 

   Parkkinen, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 94 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.11.2002)
   Tutkimuksessa on Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja kansantalouden tilinpidon tilastosarjoihin tukeutuen tarkasteltu yhtäältä julkisten ja yksityisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen sekä toisaalta eläkemenojen ...
  • Ilmasto- ja energiapoliittisten toimenpiteiden vaikutukset energiajärjestelmään ja kansantalouteen 

   Honkatukia, Juha; Forsström, Juha
   VATT-tutkimuksia : 139 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.12.2008)
   Tässä tutkimuksessa arvioidaan valmisteilla olevan energia- ja ilmastopoliittisen toimenpideohjelman vaikutuksia energian tuotantoon ja kulutukseen sekä koko kansantalouteen. Vaikutusarviot perustuvat energiataloutta ...
  • Julkisen sektorin laajuus ja kasvu OECD-maissa 

   Mäki, Tuomo
   VATT-tutkimuksia : 21 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Tutkimuksessa tarkastellaan OECD-maiden välisiä eroja julkisen sektorin koossa, rakenteessa ja kehityksessä viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana. Julkisen sektorin kehitystä tarkastellaan menoryhmittäin kansantalouden ...
  • Julkisen talouden liikkumavara vuoteen 2030 mennessä 

   Kiander, Jaakko
   VATT-tutkimuksia : 129 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 09.03.2007)
   Tämän raportin tavoitteena on arvioida talouspolitiikan pitkän aikavälin liikkumavaraa Suomessa. Raportissa esitetään julkisen talouden menopainelaskelmia ja kansantalouden vaihtoehtoisia kehitysskenaarioita ja arvioidaan ...
  • Julkiset palvelut: Tehokkuus ja tulonjako 

   Mustonen, Esko
   VATT-tutkimuksia : 3 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
  • Kannustinloukku-uudistuksen vaikutukset työvoiman tarjontaan 

   Uusitalo, Roope; Laine, Veli
   VATT-tutkimuksia : 74 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 27.02.2001)
   Tutkimuksessa selvitetään kannustinloukkutyöryhmän esittämien uudistusten vaikutuksia työnteon kannattavuuteen ja kannustimien muutosten vaikutusta työvoiman tarjontaan. Aluksi osoitetaan työn tarjontateorian avulla, ...
  • Kasvihuonekaasupäästöjen alentamisen taloudelliset vaikutukset Suomessa 

   Kemppi, Heikki; Perrels, Adriaan; Pohjola, Johanna
   VATT-tutkimuksia : 73 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2000)
   Tässä tutkimuksessa esitetään Kioton ilmastosopimuksen Suomen sitoumusten toteuttamisen taloudellisten vaikutusten ns. 1 vaiheen tutkimuksen tuloksia. Ensimmäinen vaiheen, joka alkoi huhtikuussa 1999 ja loppui huhtikuussa ...
  • Kestävän kulutuksen mahdollisuudet ekotehokkaassa elinympäristössä 

   Perrels, Adriaan; Ahlqvist, Kirsti; Heiskanen, Eva; Lahti, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 120 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.04.2006)
   Tässä julkaisussa raportoidaan KulMaKunta hankkeen tuloksista. Tutkimuksessa selvitettiin skenaarioiden avulla mikä olisi kulutuksen ekotehokkuuden toteuttamiskelpoinen parannuspotentiaali. Skenaariot keskitettiin ...
  • Kokonaiskulutuksen kehitys Suomessa talouden ulkopuolisten tekijöiden suhteen vuosina 1985-2001 

   Ropponen, Olli
   VATT-tutkimuksia : 117 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 27.12.2005)
   Tutkimuksessa tarkastellaan elinkaarimallin lähtökohdista kotitalouden viitehenkilön iän, syntymävuoden (kohortin) ja tarkasteluvuosien vaikutusta kokonaiskulutukseen. Aineistoina käytetään Tilastokeskuksen vuosien 1985, ...
  • Kokonaistuottavuuden kehitys yliopistoissa 

   Räty, Tarmo; Harava, Maiju
   VATT-tutkimuksia : 138 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.10.2008)
   Tässä tutkimuksessa kehitetään kokonaistuottavuuden mittareita yliopistoille. Tuottavuus lasketaan vertaamalla perus- ja jatkotutkintokoulutuksen sekä julkaisutoiminnan määriä panoksiin, joita mitataan kustannuksilla. ...
  • Kotitalouksien sijoittuminen, asuinkiinteistöjen hinnat ja alueelliset julkiset investoinnit kaupunkialueella 

   Laakso, Seppo
   VATT-tutkimuksia : 10 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Koulutuksen oppilaskohtaisten käyttömenojen eroista 

   Kirjavainen, Tanja
   VATT-tutkimuksia : 7 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
  • Koulutusmenojen kehityspiirteitä vuoteen 2030 

   Parkkinen, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 9 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Kulutusverotus teoriasta käytäntöön - Vaikuttaako arvonlisäverotus kuluttajahintoihin? 

   Teppala, Tiina
   VATT-tutkimuksia : 125 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.10.2006)
   Työssä käsitellään verotuksen yleisten periaatteiden kautta kulutusverojen rakennetta ja teoriaa, ja empiriaosassa keskitytään tarkastelemaan arvonlisäveromuutosten vaikutusta kuluttajahintoihin EU15-maissa. Tässä tutkimuksessa ...
  • Kunnallisen päivähoidon yksikkökustannukset: Miksi kunnat ovat niin erilaisia? 

   Kangasharju, Aki; Aaltonen, Juho
   VATT-tutkimuksia : 119 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 06.04.2006)
   Tässä taloustieteellisessä työssä analysoidaan kunnallisen päivähoidon yksikkökustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ja arvioidaan olosuhde-erojen ja toiminnallisen tehottomuuden vaikutusta yksikkökustannuksiin. Tehottomuuden ...
  • Kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmä: Vaihtoehtoja uudistuksen toteuttamiseksi 

   Moisio, Antti; Lyytikäinen, Teemu; Lehtonen, Sanna
   VATT-tutkimuksia : 141 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2008)
   Raportissa tutkitaan kuntien peruspalvelujen valtionosuuskriteereitä. Lisäksi arvioidaan nykyistä valtionosuusjärjestelmää ja tehdään esityksiä uusista valtionosuusmalleista. Tutkimuksessa ehdotetaan kuuteen osamalliin ...
  • Lasten päivähoito investointina 

   Kajanoja, Jouko
   VATT-tutkimuksia : 50 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tutkimuksessa kartoitetaan lasten päivähoidon vaikutusta kansantalouteen ja julkiseen talouteen vertailemalla "päivähoitoyhteiskuntaa" ja "kotihoitoyhteiskuntaa". Laskelmissa otetaan huomioon päivähoidon kustannukset ja ...
  • Lorenz-käyrät, hyvinvointiteoriat ja tilastollinen päättely 

   Aura, Saku
   VATT-tutkimuksia : 35 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1996)
   Tutkimuksessa esitellään menetelmä, jolla hyvinvointi- ja eriarvoisuusvertailuja voidaan tehdä tuloaineistojen perusteella ilman vahvoja oletuksia hyvinvointifunktion tai eriarvoisuusindeksin ominaisuuksista. Menetelmä ...
  • Lukioiden tehokkuuseroista - DEA-menetelmän sovellus lukioiden tehokkuuserojen arvioimiseksi 

   Kirjavainen, Tanja; Loikkanen, Heikki A.
   VATT-tutkimuksia : 16 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1993)