VATT-tutkimuksia (1990-2008)

 

Uusimmat viitteet

 • Kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmä: Vaihtoehtoja uudistuksen toteuttamiseksi 

  Moisio, Antti; Lyytikäinen, Teemu; Lehtonen, Sanna
  VATT-tutkimuksia : 141 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2008)
  Raportissa tutkitaan kuntien peruspalvelujen valtionosuuskriteereitä. Lisäksi arvioidaan nykyistä valtionosuusjärjestelmää ja tehdään esityksiä uusista valtionosuusmalleista. Tutkimuksessa ehdotetaan kuuteen osamalliin ...
 • Ilmasto- ja energiapoliittisten toimenpiteiden vaikutukset energiajärjestelmään ja kansantalouteen 

  Honkatukia, Juha; Forsström, Juha
  VATT-tutkimuksia : 139 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.12.2008)
  Tässä tutkimuksessa arvioidaan valmisteilla olevan energia- ja ilmastopoliittisen toimenpideohjelman vaikutuksia energian tuotantoon ja kulutukseen sekä koko kansantalouteen. Vaikutusarviot perustuvat energiataloutta ...
 • Kokonaistuottavuuden kehitys yliopistoissa 

  Räty, Tarmo; Harava, Maiju
  VATT-tutkimuksia : 138 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.10.2008)
  Tässä tutkimuksessa kehitetään kokonaistuottavuuden mittareita yliopistoille. Tuottavuus lasketaan vertaamalla perus- ja jatkotutkintokoulutuksen sekä julkaisutoiminnan määriä panoksiin, joita mitataan kustannuksilla. ...
 • Tuloksellisuuden ja tuottavuuden mittaus ammattikorkeakouluissa 

  Räty, Tarmo; Aaltonen, Juho; Kirjavainen, Tanja
  VATT-tutkimuksia : 137 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.05.2008)
  Tässä tutkimuksessa käsitellään ammattikorkeakoulujen tuloksellisuusrahoituksen kehittämistä ja ammattikorkeakoulujen tuottavuusmittausta. Tuloksellisuusmittaristo on niin laaja ja laskentatavaltaan monimutkainen, että ...
 • Väestön ikääntymisen vaikutukset kuntatalouteen 

  Parkkinen, Pekka
  VATT-tutkimuksia : 136 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2007)
  Tässä tutkimuksessa on rakennettu ikääntyvän väestön taloudellisia vaikutuksia arvioiva kuntatalouden laskentamalli. Se perustuu kuntatalouteen vuonna 2004 sekä vuoteen 2040 ulottuvan väestöennusteen mukaiseen kunnittaisen ...
 • Perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisen peruskoulutuksen tuottavuus ja tehokkuus - Loppuraportti 

  Moisio, Antti; Aaltonen, Juho; Kirjavainen, Tanja; Ollikainen, Virve
  VATT-tutkimuksia : 135 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.06.2007)
  Raportissa tehdään yhteenveto perusopetusta, lukioita ja ammatillista peruskoulutusta koskevien tutkimusten tuloksista sekä tehdään ehdotuksia jatkotutkimuksesta ja aineistojen kehittämiskohteista. Tulosten perusteella ...
 • Ohjailusta kilpailuun - Suomen hallitusten kasvu- ja rakennepolitikka vuosina 1962-1999 

  Mannermaa, Kauko
  VATT-tutkimuksia : 134 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.05.2007)
  Tutkimus tarkastelee Suomen hallitusten vuosina 1962–99 harjoittaman kasvu- ja rakennepolitiikan sisältöä, muuttumista ja muutosten syitä. Erityisesti arvioidaan kasvu- ja rakennepoliittiseen ajatteluun vaikuttaneiden ...
 • Ammatillisen peruskoulutuksen kustannustehokkuus 2001-2003 

  Ollikainen, Virve
  VATT-tutkimuksia : 132 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.04.2007)
  Tutkimuksessa tarkastellaan ammatillisen peruskoulutuksen kustannustehokkuutta Suomessa vuosina 2001–2003. Tehokkuusluvut kunkin koulutuksen järjestäjän jokaiselle koulutusalalle lasketaan DEA-menetelmää käyttäen. Panoksena ...
 • Nuorten lukiokoulutuksen tehokkuus 2000-2004 

  Kirjavainen, Tanja
  VATT-tutkimuksia : 131 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 27.03.2007)
  Tutkimuksessa tarkastellaan lukioiden tehokkuutta ja kunnallisten lukiokoulutuksen järjestäjien opetuksen kustannustehokkuutta vuosilta 2000 - 2004. Lukioiden tehokkuutta arvioidaan ylioppilaskirjoitusmenestystä selittävillä ...
 • Tuloerojen ja taloudellisen eriarvoisuuden mittaamisesta: Sovellus Suomen kulutustutkimuksilla 

  Lintunen, Jussi
  VATT-tutkimuksia : 130 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 09.03.2007)
  Tutkimuksessa tarkastellaan kolmen yleisesti käytetyn eriarvoisuusmitan, laajennetun Gini-kertoimen, Atkinsonin indeksin sekä yleistetyn entropian, ominaisuuksia tuloerojen kuvaajina. Tavoitteena on havainnollistaa mittojen ...
 • Julkisen talouden liikkumavara vuoteen 2030 mennessä 

  Kiander, Jaakko
  VATT-tutkimuksia : 129 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 09.03.2007)
  Tämän raportin tavoitteena on arvioida talouspolitiikan pitkän aikavälin liikkumavaraa Suomessa. Raportissa esitetään julkisen talouden menopainelaskelmia ja kansantalouden vaihtoehtoisia kehitysskenaarioita ja arvioidaan ...
 • Suomen elintarvike- ja ruokapalvelualan rakenne, kilpailullisuus ja taloudellinen suorituskyky 

  Karikallio, Hanna
  VATT-tutkimuksia : 126 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.11.2006)
  Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen elintarvike- ja ruokapalvelualojen kehitystä vuosina 1994-2003. Tutkimuksessa kuvataan toimialojen rakennetta sekä alojen kehitykseen keskeisesti vaikuttaneita tekijöitä viimeisen 10 ...
 • Kulutusverotus teoriasta käytäntöön - Vaikuttaako arvonlisäverotus kuluttajahintoihin? 

  Teppala, Tiina
  VATT-tutkimuksia : 125 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.10.2006)
  Työssä käsitellään verotuksen yleisten periaatteiden kautta kulutusverojen rakennetta ja teoriaa, ja empiriaosassa keskitytään tarkastelemaan arvonlisäveromuutosten vaikutusta kuluttajahintoihin EU15-maissa. Tässä tutkimuksessa ...
 • Mitattavissa oleva tuottavuus Suomen yliopistoissa 

  Räty, Tarmo; Kivistö, Jussi
  VATT-tutkimuksia : 124 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.08.2006)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää sovellettavissa olevia tuottavuusmittareita yliopistoille. Keskeisiä kriteereitä ovat mittarien riittävä läpinäkyvyys, joustavuus erilaisten päätöskriteereiden suhteen ja sopeutuvuus ...
 • Yritysten toimintaympäristö: Kyselytutkimuksen tuloksia vuosilta 2002-2005 

  Kiander, Jaakko; Martikainen, Minna; Pihkala, Timo; Voipio, Iikko
  VATT-tutkimuksia : 123 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.06.2006)
  Julkaisussa raportoidaan neljästä peräkkäisinä vuosina yrityksille suunnatusta kyselytutkimuksesta saatuja tuloksia. Kyselyjen tarkoituksena on ollut selvittää yritysten odotuksia ja niiden mielipiteitä niiden toimintaympäristön ...
 • Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden arvonlisäverotus EU:ssa ja Suomessa 

  Rauhanen, Timo; Peltoniemi, Ari
  VATT-tutkimuksia : 122 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.06.2006)
  Suomen elintarvikkeiden arvonlisäverokanta (17 %) on EU25-maiden viidenneksi korkein. Kaikki EU-maat voivat halutessaan soveltaa elintarvikkeisiin alennettua verokantaa. Suomessa ruokatarjoilun verokanta on 22 prosenttia ...
 • TK, tuottavuus ja taloudellinen kasvu 

  Kiander, Jaakko; Junka, Teuvo; Berghäll, Elina
  VATT-tutkimuksia : 121 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.05.2006)
  Tässä raportissa pyritään arvioimaan T&K-toiminnan kansantaloudellisia hyötyjä. Kyseessä on kokoava tutkimus, jossa kartoitetaan jo olemassa olevaa tutkimustietoa T&K-rahoituksen vaikuttavuudesta projekti- ja yritystasolla ...
 • Kestävän kulutuksen mahdollisuudet ekotehokkaassa elinympäristössä 

  Perrels, Adriaan; Ahlqvist, Kirsti; Heiskanen, Eva; Lahti, Pekka
  VATT-tutkimuksia : 120 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.04.2006)
  Tässä julkaisussa raportoidaan KulMaKunta hankkeen tuloksista. Tutkimuksessa selvitettiin skenaarioiden avulla mikä olisi kulutuksen ekotehokkuuden toteuttamiskelpoinen parannuspotentiaali. Skenaariot keskitettiin ...
 • Kunnallisen päivähoidon yksikkökustannukset: Miksi kunnat ovat niin erilaisia? 

  Kangasharju, Aki; Aaltonen, Juho
  VATT-tutkimuksia : 119 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 06.04.2006)
  Tässä taloustieteellisessä työssä analysoidaan kunnallisen päivähoidon yksikkökustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ja arvioidaan olosuhde-erojen ja toiminnallisen tehottomuuden vaikutusta yksikkökustannuksiin. Tehottomuuden ...
 • Kokonaiskulutuksen kehitys Suomessa talouden ulkopuolisten tekijöiden suhteen vuosina 1985-2001 

  Ropponen, Olli
  VATT-tutkimuksia : 117 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 27.12.2005)
  Tutkimuksessa tarkastellaan elinkaarimallin lähtökohdista kotitalouden viitehenkilön iän, syntymävuoden (kohortin) ja tarkasteluvuosien vaikutusta kokonaiskulutukseen. Aineistoina käytetään Tilastokeskuksen vuosien 1985, ...

Näytä lisää