Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa VATT-tutkimuksia (1990-2008)

  • Aktiivinen työvoimapolitiikka ja työttömyys OECD-maissa 

   Somervuori, Elina
   VATT-tutkimuksia : 34 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1996)
   Tutkimuksessa tarkastellaan aktiivisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikutusta sekä kokonaistyöttömyyteen että pitkäaikaistyöttömyyteen ekonometrisen mallin avulla. Tutkimuksessa tarkastellaan aktiivisten ...
  • Aktiivisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden työllistävyys 

   Rantala, Juha
   VATT-tutkimuksia : 25 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Tutkimus käsittelee aktiivisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikutusta työllistymiseen. Työn tarkoituksena on arvioida sitä onko toimenpiteillä edesautettu työttömien pysyvää työllistymistä, ovatko nuorille ja ...
  • Ammatillisen peruskoulutuksen kustannustehokkuus 2001-2003 

   Ollikainen, Virve
   VATT-tutkimuksia : 132 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.04.2007)
   Tutkimuksessa tarkastellaan ammatillisen peruskoulutuksen kustannustehokkuutta Suomessa vuosina 2001–2003. Tehokkuusluvut kunkin koulutuksen järjestäjän jokaiselle koulutusalalle lasketaan DEA-menetelmää käyttäen. Panoksena ...
  • Asuntojen hinta-laatusuhde Joensuussa, semiparametrinen estimointi 

   Räty, Tarmo; Kyllönen, Lauri
   VATT-tutkimuksia : 67 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.10.2000)
   Asuntomarkkinat käsitetään usein alueen tai asuntotyyppien mukaan luokiteltuna kokonaisuutena, jonka päällimmäisenä kysymyksenä on hintakehitys. Kuitenkin asunnon myynti tai hankintapäätökseen liittyy muitakin määritteitä, ...
  • Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden arvonlisäverotus EU:ssa ja Suomessa 

   Rauhanen, Timo; Peltoniemi, Ari
   VATT-tutkimuksia : 122 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.06.2006)
   Suomen elintarvikkeiden arvonlisäverokanta (17 %) on EU25-maiden viidenneksi korkein. Kaikki EU-maat voivat halutessaan soveltaa elintarvikkeisiin alennettua verokantaa. Suomessa ruokatarjoilun verokanta on 22 prosenttia ...
  • Energiapanosten verotuksen vaikutus kotitalouksien välillisen energian kulutukseen ja hyvinvointiin 

   Riihelä, Marja
   VATT-tutkimuksia : 37 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1996)
   Tutkimuksessa selvitetään energiapanosten verotuksen vaikutuksia kotitalouksien hyvinvointiin, välillisen energian kulutukseen ja niiden jakaantumiseen. Tutkimuksen energiareformi perustuu kotitalouksien kuluttamien ...
  • Energiaverotuksen asema EU:n laajuisen päästökaupan yhteydessä. Loppuraportti 

   Honkatukia, Juha; Forsström, Juha; Tamminen, Eero
   VATT-tutkimuksia : 102 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.09.2003)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan energiaverotuksen asemaa EU:n laajuisen päästökaupan yhteydessä. Tutkimuksessa arvioidaan kolmea erilaista energiaverotuksen toteutusvaihtoehtoa päästökaupan piiriin kuuluvilla toimialoilla. ...
  • EU:n kauppapolitiikkaa itälaajenemisen kynnyksellä 

   Mäkelä, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 53 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Julkaisussa käsitellään Europpan unionin kauppapolitiikkaa eri näkökulmilta. Erityisteemana on EU:n itälaajenemisen vaikutus kauppapolitiikkaan ja liittyvien maiden mahdollisuudet sopeutua EU:n ulkomaankauppapolitiikkaan. ...
  • Euroopan unionin itälaajentuminen ja maahanmuutto Suomeen 

   Sarvimäki, Matti
   VATT-tutkimuksia : 98 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.06.2003)
   Tutkimuksessa tarkastellaan siirtolaisuuden talousteorioita sekä Euroopan unionin itälaajentumisen jälkeisen siirtolaisuuden suuruusluokkaa ja vaikutuksia Suomen makrotaloudelle. Aikaisemman tutkimuksen perusteella 0,5-6,2 ...
  • Finanssikriisit, yritysten nettovarallisuus ja makrotaloudellinen vakaus 

   Rantala, Anssi
   VATT-tutkimuksia : 55 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tutkimuksessa tarkastellaan modernia teoreettista kirjallisuutta hyödyntäen, miten finanssikriisin vaikutukset leviävät reaalitalouteen yritysten investointien kautta. Finanssikriisiin liittyy usein varallisuushintojen ...
  • Funktionaalinen tulonjako Suomessa 

   Kyyrä, Tomi
   VATT-tutkimuksia : 87 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.03.2002)
   Työn ja pääoman välinen eli funktionaalinen tulonjako oli Suomessa varsin vakaa pitkän aikaa aina 1980-luvun lopulle asti. 1990-luvun alun lamavuosina työn osuus ensin nousi ennätysmäiseksi mutta supistui sitten muutamassa ...
  • Henkilöyhtiöiden verotuksen investointi- ja työllistämiskannustimet 

   Rauhanen, Timo; Kröger, Outi; Kari, Seppo
   VATT-tutkimuksia : 49 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Tutkimuksessa on selvitetty henkilöyhtiöiden verotuksen investointi- ja työllistämiskannustimia ja sitä, miten vuoden 1997 verouudistus muutti niitä. Nämä kannustinvaikutukset aiheutuvat pääosin eriytetystä tuloverojärjestelmästä, ...
  • Hoivapalvelut ja eläkemenot vuoteen 2050 

   Parkkinen, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 94 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.11.2002)
   Tutkimuksessa on Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja kansantalouden tilinpidon tilastosarjoihin tukeutuen tarkasteltu yhtäältä julkisten ja yksityisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen sekä toisaalta eläkemenojen ...
  • Ilmasto- ja energiapoliittisten toimenpiteiden vaikutukset energiajärjestelmään ja kansantalouteen 

   Honkatukia, Juha; Forsström, Juha
   VATT-tutkimuksia : 139 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.12.2008)
   Tässä tutkimuksessa arvioidaan valmisteilla olevan energia- ja ilmastopoliittisen toimenpideohjelman vaikutuksia energian tuotantoon ja kulutukseen sekä koko kansantalouteen. Vaikutusarviot perustuvat energiataloutta ...
  • Julkisen sektorin laajuus ja kasvu OECD-maissa 

   Mäki, Tuomo
   VATT-tutkimuksia : 21 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1995)
   Tutkimuksessa tarkastellaan OECD-maiden välisiä eroja julkisen sektorin koossa, rakenteessa ja kehityksessä viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana. Julkisen sektorin kehitystä tarkastellaan menoryhmittäin kansantalouden ...
  • Julkisen talouden liikkumavara vuoteen 2030 mennessä 

   Kiander, Jaakko
   VATT-tutkimuksia : 129 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 09.03.2007)
   Tämän raportin tavoitteena on arvioida talouspolitiikan pitkän aikavälin liikkumavaraa Suomessa. Raportissa esitetään julkisen talouden menopainelaskelmia ja kansantalouden vaihtoehtoisia kehitysskenaarioita ja arvioidaan ...
  • Julkiset palvelut: Tehokkuus ja tulonjako 

   Mustonen, Esko
   VATT-tutkimuksia : 3 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
  • Kannustinloukku-uudistuksen vaikutukset työvoiman tarjontaan 

   Uusitalo, Roope; Laine, Veli
   VATT-tutkimuksia : 74 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 27.02.2001)
   Tutkimuksessa selvitetään kannustinloukkutyöryhmän esittämien uudistusten vaikutuksia työnteon kannattavuuteen ja kannustimien muutosten vaikutusta työvoiman tarjontaan. Aluksi osoitetaan työn tarjontateorian avulla, ...
  • Kasvihuonekaasupäästöjen alentamisen taloudelliset vaikutukset Suomessa 

   Kemppi, Heikki; Perrels, Adriaan; Pohjola, Johanna
   VATT-tutkimuksia : 73 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2000)
   Tässä tutkimuksessa esitetään Kioton ilmastosopimuksen Suomen sitoumusten toteuttamisen taloudellisten vaikutusten ns. 1 vaiheen tutkimuksen tuloksia. Ensimmäinen vaiheen, joka alkoi huhtikuussa 1999 ja loppui huhtikuussa ...
  • Kestävän kulutuksen mahdollisuudet ekotehokkaassa elinympäristössä 

   Perrels, Adriaan; Ahlqvist, Kirsti; Heiskanen, Eva; Lahti, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 120 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.04.2006)
   Tässä julkaisussa raportoidaan KulMaKunta hankkeen tuloksista. Tutkimuksessa selvitettiin skenaarioiden avulla mikä olisi kulutuksen ekotehokkuuden toteuttamiskelpoinen parannuspotentiaali. Skenaariot keskitettiin ...