Viimeksi syötetyt ELY-keskus

Viitteet 21-40 / 2434

  • Selvitys arabian-, darin-, somalin- ja soraninkielisten miesten näkemyksistä elämästä Suomessa 

   Karinen, Risto; Koivula, Nella; Siltala, Jenna; Owal Group Oy
   Elinvoimaa alueelle : 2/2024 (Uudenmaan ELY-keskus, 13.03.2024)
  • Kanta-Hämeen logistiikkaselvitys 

   Rantala, Jarkko; Peltoniemi, Juho; Mäkinen, Sami; Kantala, Tommi
   Raportteja : 4/2024 (Uudenmaan ELY-keskus, 29.02.2024)
   Kanta-Hämeen keskeinen logistinen sijainti eteläisessä Suomessa tekee siitä liikenteellisesti välittäjämaakunnan. Useat päätiet, kuten valtatiet 2, 3, 10 ja 12, sekä päärata kulkevat alueen läpi ja niiden risteämiset ...
  • Pohjoisen Selkämeren, Merenkurkun ja Eteläisen Perämeren tila 2023 : Yhteenveto vedenlaadun seurantatuloksista 


   Näkymiä (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 01.03.2024)
   Kesällä 2023 tarkastelualueen rannikkoveden ravinnepitoisuudet olivat pääosin tasolla, joka vastaa hyvää tai tyydyttävää tilaa. Tilanne oli heikompi Selkämerellä. Klorofyllipitoisuudet olivat koko tarkastelualueella tasolla, ...
  • Norra Bottenhavets, Kvarkens och södra Bottenvikens status 2023 : Sammanfattning av övervakningsresultat för vattenkvalitet 


   Näkymiä (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 01.03.2024)
   På sommaren 2023 var näringsämneshalterna i det granskade kustvattenområdet huvudsakligen på en nivå som motsvarar god eller måttlig status. Situationen var sämre i Bottenhavet. Klorofyllhalterna var på en nivå som motsvarar ...
  • Evijärven säännöstelyn muutos : Velvoitetarkkailuraportti koeverkkotuloksista 2023. 

   Tolonen, Mika
   Raportteja : 8/2024 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 03 / 2024)
   Evijärven vedenkorkeutta on tarkoitus nostaa 10 cm, jos siihen saadaan voimassa oleva vesilupa. Tässä raportissa esitetään ennen vedenkorkeuden nostoa tehdyn koeverkkokalastuksen tulokset. Koekalastukset tehtiin Nordic-verkoilla ...
  • Kaakkois-Suomen perinnebiotooppien perhoslajiston inventointi 2020–2022 

   Kaitila, Jari
   Raportteja : 5/2024 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 21.02.2024)
   Tehtävänä oli selvittää Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueen perinnebiotooppien uhanalaista perhoslajistoa, arvioida kohteiden arvoa perhoskohteena sekä antaa hoitosuosituksia uhanalaisen perhoslajiston näkökulmasta. Koska ...
  • Jätteen pyrolyysilaitoksen ympäristölupa – opas toiminnanharjoittajille ja lupa- ja valvontaviranomaisille 

   Mikkola, Päivi (Toim.)
   Raportteja : 6/2024 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 02 / 2024)
   Oppaan tavoitteena on selkeyttää jätteen pyrolysoinnin ympäristöluvan hakua ja opastaa toiminnanharjoittajia varautumaan lupaharkinnan kannalta tärkeiden selvitysten tekoon. Oppaassa kuvataan lupaharkinnassa sovellettavaa ...
  • Helsingin seudun citylogistiikkaselvitys 

   (Uudenmaan ELY-keskus, 01 / 2024)
  • Towards a good state of the Baltic Sea : Programme of Measures of Finland’s Marine Strategy 2022 – 2027 in a nutshell 

   (Ministry of the Environment; Finnish Environment Institute; Ministry of Agriculture and Forestry of Finland; Ministry of Transport and Communications, Centre of Economic Development, Transport and Environment, 2023)
   The Baltic Sea is our unique northern sea. It provides us with opportunities for livelihoods and recreation. The Baltic Sea is not well, however. To improve the state of the sea, the Ministry of the Environment has together ...
  • Opas viranomaisille yhteisestä ojitusinvestoinnista 

   Keränen, Mauri
   Opas : 1/2024 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 01 / 2024)
   Nykyinen peruskuivatuksen tukijärjestelmä päättyi vuoden 2022 lopussa. Kansallinen peruskuivatuksen tukijärjestelmä oli vanhentunut ja päällekkäinen mm. kosteikkotukien kanssa sekä on myös vaikeasti sovitettavissa EU:n ...
  • Lähteikköjen pohjaeläimet 

   Ilmonen, Jari
   Opas : 9/2023 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2023)
   Hankkeiden yhteydessä lajeja selvitettäessä panostetaan usein uhanalaisiin, suojeltuihin tai muuten huomioon otettaviin lajeihin, kuten luontodirektiivin liitteiden lajeihin. Tällöin pyritään arvioimaan hankkeen vaikutuksia ...
  • Helmi – sisävesien hiekkarantojen kunnostusopas 

   Rudnäs, Rasmus
   Opas : 8/2023 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2023)
   Tässä oppaassa käsitellään sisävesien hiekkarantoja keskittyen erityisesti järvien hiekkarantoihin. Tämän luontotyypin osalta syvennytään hiekkarantojen ekologiaan, hiekkarantaluontoa koskeviin uhkiin ja käydään läpi keinoja ...
  • Lähteikköjen ennallistamisopas 

   Eskelinen, Iina; Juutinen, Riikka
   Opas : 6/2023 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2023)
   Lähteikköjen ennallistamisopas on syntynyt tarpeesta parantaa lähde-elinympäristöjen tietopohjaa, terävöittää ennallistamisen tavoitteita ja vaikuttavuusseurantaa sekä koostaa ennallistamismenetelmiä. Painopiste on ennen ...
  • Kainuun alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2023-2027 

   Määttä, Juha S
   Näkymiä (Kainuun ELY-keskus, 04 / 2023)
  • Valtatie 3 Parkanon kohdan kehittämisselvitys 

   Tuominen, Mika; Heininen, Antti; Pajarre, Markus; Lindroos, Nina; Lehto, Kari
   Raportteja : 88/2023 (Pirkanmaan ELY-keskus, 12 / 2023)
   Kehittämisselvityksessä on tarkasteltu valtatien 3 kehittämistä Parkanossa, valtatien 23 eteläisen eritasoliittymän ja Etelä-Pohjanmaan maakuntarajan välillä. Valtatie 3 on suunnittelualueella pääväyläasetuksen mukainen ...
  • Elinvoimaa yritys- ja kehittämisrahoituksella : Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2023 


   Näkymiä (Pirkanmaan ELY-keskus, 02 / 2024)
   Pirkanmaan ELY-keskuksen rahoituskatsaus vuodelta 2023 sisältää myönnetyn yritysrahoituksen määrät sekä tuettujen yritysten listauksen.
  • Kylä vuolaiden jokien äärellä : Saijan maisemanhoito- ja käyttösuunnitelman päivitys 

   Juvani, Reeta; Kokko, Marjut
   Elinvoimaa alueelle : 1/2024 (Lapin ELY-keskus, 01 / 2024)
   Sallassa sijaitseva Saijan kylä on muodostunut kahden joen yhtymäkohtaan, harju- ja vaara-alueiden yhteyteen. Joet, maastonmuodot sekä avointen ja metsäisten alueiden vuorottelu tekevät kylämaisemasta vaihtelevan. Maisemaa ...
  • Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen rahoituskatsaus 3/2023 


   Näkymiä (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 25.10.2023)
   Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen rahoituskatsaus 3/2023 kokoaa yhteen tiedot vuoden 2023 heinä–syyskuun EU-rahoituksesta. ELY-keskus myönsi vuoden 2023 heinä–syyskuun aikana Pohjois-Karjalan yrityksille ja yhteisöille yhteensä ...
  • Kanta-Hämeen pyöräliikenteen tavoiteverkko 2050 

   Poskiparta, Laura; Pirinen, Pinja; Kallio, Riikka
   Raportteja : 1/2024 (Uudenmaan ELY-keskus, 25.01.2024)
   Työssä muodostettiin kokonaisnäkemys Kanta-Hämeen keskeisestä pyöräliikenteen verkosta ja sen kehittämisestä sekä hankkeiden priorisoinnista. Pyöräliikenteen tavoiteverkon kehittämisessä tähdätään tavoitevuoteen 2050. ...
  • Ammatillisen työvoimakoulutuksen linjaukset vuodelle 2024 


   Raportteja : 89/2023 (Uudenmaan ELY-keskus, 31.12.2023)
   Tässä raportissa esitellään Uudenmaan ELY-keskuksen laatimat alueelliset linjaukset vuoden 2024 ammatillisten työvoimakoulutusten suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Linjausten tavoitteena on helpottaa työvoimakoulutusten ...