Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa ELY-keskus

Viitteet 2401-2420 / 2434

  • Ähtärin ja Pihlajaveden reittien vesienhoidon toimenpideohjelma 2016-2021 

   Koivisto, Anna-Maria (toim.); Storberg, Karl-Erik; Teppo, Anssi; Westberg, Vincent
   Raportteja : 53/2016 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 06 / 2016)
   Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ...
  • Ähtävänjoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma 

   Syvänen, Kari; Leiviskä, Pekka (Länsi-Suomen ympäristökeskus, 06 / 2008)
   Ähtävänjoen vesistön alajuoksulla esiintyy vuosittain hyydepato-ongelmia, joita joudutaan torjumaan pääasiallisesti räjäyttämällä. Lisäksi Lappajärveen laskevaan Savonjokeen muodostuu keväisin jäiden lähdön aikaan jääpatoja, ...
  • Äimäjärven ravinnetase ja hydrologia 

   Kontio, Heidi
   Julkaisut 2010-2011 : Häme 2/2011 (Hämeen ELY-keskus, 2011)
   Hämeenlinnassa Kalvolan kaupunginosassa sijaitseva Äimäjärvi on luonnostaan melko rehevä ja sen tila on ollut pitkään varsin huono. Äimäjärven rehevöitymisen syitä ovat voimakas hajakuormitus, yhdyskuntien aikaisempi ...
  • Älykkään vaihtuvan ohjausjärjestelmän pilotointi, esiselvitys : Valtatie 4 Koskela, Helsinki - Järvenpää 

   Laine, Tomi; Lindholm, Sakari; Niinikoski, Miikka
   Raportteja : 72/2015 (Uudenmaan ELY-keskus, 06.11.2015)
   Valtatie 4 Helsingin Koskelan ja Järvenpään eritasoliittymien välillä on erittäin vilkkaasti liikennöity väylä, joka ruuhkautuu sekä aamun että iltapäivän ruuhkatunteina ja jonka turvallisuustilanne on heikko. Ongelmien ...
  • Återvinning av vatten och näringsämnen från växthusproduktion - guide för kartläggning av möjligheter 

   Mikkola, Päivi; Bonde, Anna; Skuthälla, Jenny
   Opas : 2/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 06 / 2023)
   Guiden Återvinning av vatten och näringsämnen från växthusproduktion är en läges rapport över hanteringen och forskningen inom växthusproduktionens miljökonsekvenser. Guiden fokuserar på utvecklingsmöjligheterna inom ...
  • Åtgärdsplan för skarv i Österbottens kustområden 


   Raportteja : 61/2017 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 11 / 2017)
   Åtgärdsplanen för skarv är framtagen av den regionala samarbetsgruppen för skarv i Österbotten och Mellersta Österbotten. Den regionala samarbetsgruppen beslöt på hösten 2016 att i avsaknaden av en färsk nationell ...
  • Åtgärdsprogram för vattenvarden i Nyland 

   Joensuu, Ilona; Karonen, Mauri; Kinnunen, Timo; Mäntykoski, Antti; Nylander, Esko; Teräsvuori, Eeva
   Julkaisut 2010-2011 : Nyland 2/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 2010)
   Syftet med åtgärdsprogrammet för vattenvården är att nå EU:s mål att yt- och grundvattnen ska ha god status före 2015. I åtgärdsprogrammet presenteras de åtgärder som behövs för att nå målstatusen, kostnaderna för dem samt ...
  • Åtgärdsprogram för vattenvården för åren 2022–2027 i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. 

   Teppo, Anssi (red.); Bonde, Anna; Koivisto, Anna-Maria (Red.); Nikolajev-Wikström, Leena; Petäjä-Ronkainen, Anne; Westberg, Vincent; Dalhem, Krister; Eklund, Lotta; Könönen, Oona; Mäenpää, Eero; Pakkala, Jukka; Rantataro, Tilda; Saarenpää, Erika; Seppälä, Tommi; Tolonen, Mika; Vainio, Anna; Viitaniemi, Katja
   Raportteja : 57/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2022)
   Det centrala syftet med vattenvården är att hindra att tillståndet i vattendragen, sjöarna och kustvattnen försämras och att sträva efter att alla vatten uppnår åtminstone god status. Tillståndet i vatten som bedömts ha ...
  • Åtgärdsprogram för vattenvården i Nyland för åren 2016 – 2021 

   Karonen, Mauri (red.); Mäntykoski, Antti (red.); Lankiniemi, Valtteri (red.); Nylander, Esko (red.); Lehto, Kaisa (red.); Jalava, Linda (red.)
   Raportteja : 135/2016 (Uudenmaan ELY-keskus, 04 / 2016)
   Åtgärdsprogrammet för vattenvården i Nyland innehåller uppgifter om vattnens status samt om de åtgärder som krävs för att förbättra och upprätthålla yt- och grundvattnens status under förvaltningsperioden 2016 – ...
  • Åtgärdsprogram för vattenvården i Nyland för åren 2022–2027 

   Ahokas, Tiina (red.); Nylander, Esko (red.); Olin, Sini (red.); Vähä-Vahe, Annukka (red.); Mäntykoski, Antti (red.); Närhi, Mari-Anna (red.)
   Raportteja : 43/2022 (2022)
   Åtgärdsprogrammet för vattenvården i Nyland innehåller uppgifter om vattnens status samt om de åtgärder som krävs för att för-bättra och upprätthålla yt- och grundvattnens status under förvaltningsperioden 2022–2027. ...
  • Öljyn ja hiekanerottimien tyhjennys ja jätteiden kuljetus 

   (Pohjois-Savon ympäristökeskus, 11 / 2008)
  • Öljysuojarahaston Jaska-hankkeen loppuraportti 

   Rautio, Mikko
   Raportteja : 16/2024 (Pirkanmaan ELY-keskus, 06 / 2024)
   Ympäristöministeriön, Suomen Kuntaliiton sekä Öljyalan Keskusliiton Soili-ohjelman (polttonesteiden jakelupisteiden tutkimus- ja kunnostusohjelma) päätyttyä ympäristöhallinnossa havaittiin, että Suomessa on edelleen paljon ...
  • Öljysuojarahaston tutkimus- ja kunnostustoiminta 

   Soini, Tiina
   Raportteja : 8/2014 (Hämeen ELY-keskus, 04 / 2014)
   Suomessa on maaperän tilan tietojärjestelmässä vuoden 2013 tietojen mukaan 23 850 kohdetta, joiden maaperä on mahdollisesti pilaantunut, pilaantunut tai puhdas ja kunnostettu. Polttonesteiden jakelu on aiheuttanut kolmanneksen ...
  • Österbottens markanvändnings-, trafik- och logistikutredning 

   Mäkinen, Juha; Pöyskö, Tuomo; Rantanen, Iida-Maria
   Raportteja : 74/2012 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2012)
   Markanvändnings- trafik- och logistikutredningen har gjorts parallellt med Österbottens trafiksystemplan så att den stödjer planen och ger bakgrundsinformation för landskapsplanläggningen. Utredningen kartlägger ingående ...
  • Östersundomin ruovikkoalueen yleissuunnitelma 

   Suikkari, Eeva (Uudenmaan ympäristökeskus, 08 / 2007)
   Viron ja Suomen yhteisen ruokohankkeen päätavoiteena on luoda perusteet rannikkoalueiden ruovikoiden kestävän kehityksen mukaiselle käytölle. Hankeen aikana suunnitellaan ja toteutetaan valituille pilottialueille toimenpiteitä ...
  • Översiktsplan för landskaps- och naturvård vid Petalax åmynning 

   Etholén, Toni; Höglund, Jaana
   Raportteja : 106/2012 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 30.11.2012)
   Natura 2000-området Petalax åmynning (FI0800054) ligger vid Bottniska vikens kust i Petalax ås mynningsområde i Malax kommun, ca trettio kilometer sydväst om Vasa stad. Till Naturaområdet hör också Öfjärden som ligger ...
  • Översiktsplan för skyddszoner, våtmarker och naturens mångfald i Raseborg och Ingå 

   Vuorinen, Esko; Nyqvist, Petra
   Raportteja : rapporter 94 | 2013 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2013)
   Publikationen är en jordbrukets översiktsplan som utgördes på avrinningsområdet i Raseborg och Ingå kustområden under sommaren och hösten 2013. I arbetet kartlades särskilt behovet av skyddszoner vid åkrarna. Dessutom ...
  • Översiktsplan för våtmarker vid Lovisaån : Med jordbrukets vattenvård och naturens mångfald som mål 

   Erkkilä, Elina
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 18/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Översiktsplanen har i första hand uppgjorts för jordbrukarnas användning. Översiktsplanen hjälper markägarna att inrikta åtgärder som främjar vattenvården och naturens mångfald så att de blir effektivare för miljön. Det ...
  • Översiktsplan för våtmarker, skyddszoner och naturlig mångfald i jordbruksområden : Vörå 

   Flemming, Lise-Lotte
   Raportteja : 28/2013 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 04 / 2013)
   Maaseudun perinteinen maisema ja luonto ovat muotoutuneet vuosisatojen aikana erilaisten maankäyttötapojen tuloksena. Perinteiset maankäyttömuodot, kuten laidunnus ja niitto, ovat luoneet näille alueille tunnusomaisen ...
  • Översvämningsskydd för småhus 

   (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 04 / 2013)