Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • HIV:n ja hepatiitin ehkäisy : artikkeli Länsi-Tallinnan sairaalan sähköiseen lehteen 

   Jaakkola, Pirjo; Kopu, Tarja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 24.04.2007)
   Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli selvittää tekiöitä joilla sairaalan työntekijät voivat ylläpitää ja edistää varotoimia ja käsihygienaa työssään. Etsimme vastausta kysymykseen: ”Miten motivoida sairaalan ...
  • Hoidon laatuun vaikuttavat tekijät : kirjallisuuskatsaus 

   Vuorinen, Miia; Zhang, Mingrong (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 17.04.2008)
  • Hoitajien antama ohjaus perheelle- kun perheeseen syntyy vammainen lapsi 

   Näsi, Eveliina; Sjöblom, Laura (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.05.2008)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena on kerätä tietoa siitä, miten vanhemmat ovat kokeneet saamansa ensitiedon vammaisen lapsen syntyessä. Opinnäytetyömme liittyy lapsen, nuoren ja perheen ohjaus- projekti- ideaan, jonka ...
  • Hoitohenkilökunnan käsityksiä yhteistoiminnallisen hoitotyön toteutumisen edellytyksistä ja esteistä 

   Vehkamäki, Laura; Ylänne, Pia; Yrjönen, Marja-Leena (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 27.05.2008)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kuvata hoitohenkilökunnan käsityksiä yhteistoiminnallisen hoitotyön edellytyksistä ja esteistä osastojen valitsemilla hoitotyön osa-alueilla, joita olivat hoitosuunnitelman laadinta, ...
  • Hoitohenkilökunnan käsityksiä yhteistoiminnallisesta hoitotyöstä 

   Pietikäinen, Jaakko; Ukskoski, Henna; Vihervaara, Topi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 04.04.2007)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kartoittaa hoitajien käsityksiä yhteistoiminnallisesta hoitotyöstä. Opinnäytetyömme teoriaosassa on käsitelty psykiatrista hoitotyötä laitosympäristössä, potilastyytyväisyyttä laitoshoidossa, ...
  • Hoitosuhde kohdunkaulan solumuutosten hoitoprosessissa : “...ja semmoinen hyvin rauhoitteleva ihminen oli hoitaja...” 

   Ollikainen, Mirja; Vuori, Riitta (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 13.05.2008)
  • Hoitotyön suunnittelu yhteistoiminnallisesti : hoitotyön suunnitelmalomakkeen kehittäminen 

   Hätönen, Linda; Pesonen, Kirsi; Teräs, Mikko; Viljanen, Marko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.05.2008)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella hoitosuunnitelmalomake HUS:n psykiatrikeskuksen osastolle 2 palvelemaan heidän yhteistoiminnallisia kehittämistarpeitaan. Opinnäytetyö on osa laajempaa projektia, jossa on mukana ...
  • Hyvinvointia oikealla ravitsemuksella : opaslehtinen ikääntyneelle, osa II 

   Hiltunen, Heidi; Luukkonen, Tanja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 15.05.2007)
   Tämän opinnäytetyön taustalla on aiempi opinnäytetyömme, joka liittyi iäkkään potilaan ravitsemukseen akuuttiosastolla. Opinnäytetyössä tiedon keruumenetelminä käytettiin ruokailun seurantalomaketta ja strukturoitua ...
  • Ikäihmisten voimaannuttavat toimintatavat vanhustenkeskuksessa 

   Herranen, Heini (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 29.04.2008)
   Opinnäytetyöni oli osa Ikäihmisten kuntoutumista tukevat hoito- ja toimintaympäristöt -hanketta. Hankkeen tavoitteena on arvioida ja kehittää asiakasläheisesti ikäihmisten kuntoutumista ja omatoimista selviytymistä tukevia ...
  • Ikääntyneen potilaan ravitsemus ja siihen liittyvien tekijöiden kartoitus akuuttiosastolla 

   Hiltunen, Heidi; Luukkonen, Tanja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 10.11.2006)
   Tämä opinnäytetyö liittyy Helsingin kaupungin Akuuttisairaalaosaston ja Helsingin ammattikorkeakoulun Stadian tutkimus- ja kehittämishankkeeseen "Kuntoutumista ja selviytymistä edistävän hoitotyön kehittäminen". Opinnäytetyö ...
  • Imetyksen käynnistymisen tukeminen ja täysimetys : PowerPoint-esitys perhevalmennuksen käyttöön 

   Haikarainen, Monica; Nyholm, Maria; Virtanen, Miia (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 21.04.2006)
   Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä PowerPoint-esitys perhevalmennukseen imetyksen aloituksesta ja täysimetyksestä. Työ on osa Urbaani vanhemmuus- hanketta. Tarkoituksena oli tehdä mielenkiintoinen, helposti ...
  • Imetys on mukavoo! - ilta : imetykseen kannustava tapahtuma perheille 

   Alvari, Jenni; Putkuri, Tiina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 13.11.2006)
   Opinnäytetyömme pohjautuu aikaisempaan opinnäytetyöhön Imetys on mukavoo-Sarjis imetyksestä nuorille perheille. Työtämme varten perehdyimme aiheeseen liittyvään tutkimustietoon ja kirjallisuuteen. Opinnäytetyön tavoitteena ...
  • Isä pienen lapsen hoitajana : katsaus isyyteen ja perusasioita isän toimimisesta pienen lapsen hoitajana 

   Heikkinen, Matti (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 20.04.2007)
   Opinnäytetyöni kuuluu Helsingin ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston yhteiseen projektiin nimeltään 'Urbaani vanhemmuus', jonka tarkoituksena on tukea vauvaperheiden hyvinvointia loppuraskauden ja vauvan ensimmäisen ...
  • Iäkkään potilaan kuntoutumista edistävä hoitotyö : katsaus tutkimustietoon 

   Ryyppö, Eeva; Salonen, Airi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 12.05.2008)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kuvata hoitotieteelliseen tutkimustietoon perustuen: Mitä on kuntoutumista edistävä hoitotyö iäkkään potilaan ja hoitohenkilökunnan näkökulmasta ja mitkä asiat edistävät ja estävät sitä. ...
  • "Ja se joutu lepäämään, ja sit se oli ihan terve." : myöhäisleikki-ikäisen lapsen selviytyminen kivusta ja pelosta sairaalassa 

   Lavonsalo, Sini; Leipälä, Jari (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 13.11.2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää myöhäisleikki-ikäisen lapsen selviytymistä kivusta ja pelosta sairaalassa. Opinnäytetyö on osa viisivuotista hanketta Kulttuuri lapsen ja pelon lievittäjänä, jossa ovat mukana ...
  • "Ja sit ku" : myöhäisleikki-ikäisen lapsen käsitys hoitotyöstä 

   Jakkula, Reetta; Koskenheimo, Sini (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 01.11.2006)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää myöhäisleikki-ikäisen eli 4-6-vuotiaan lapsen käsitys hoitotyöstä. Opinnäytetyömme on osa tutkimus- ja kehittämishanketta "Musiikki ja draama lapsen kivun- ja pelonlievittäjinä". ...
  • "Ja sit mua sattu!" : myöhäisleikki-ikäisen lapsen käsityksiä kivusta 

   Linna-alho, Janina; Mehto, Laura; Mäkihonko, Johanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 02.05.2007)
   Opinnäytetyömme tarkoitus oli selvittää lapsen käsityksiä kivusta sadutuksen avulla. Opinnäytetyömme on osa kulttuuri lapsen pelon- ja kivunlievittäjänä- hanketta. Hankkeen ovat käynnistäneet Turun yliopiston hoitotieteen ...
  • "Ja sitten ruvettiin leikkimään" 

   Lehto, Marja; Leppälä, Jenni (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.05.2007)
   Opinäytetyömme tarkoituksena oli kartoittaa mitä kulttuurisia kivun- ja pelonlievitysmenetelmiä hoitajat käyttävät hoitaessaan pelokasta ja kivuliasta lasta, sekä miten he näitä menetelmiä käyttävät. Työmme on osa Helsingin ...
  • Kiputietämyksen kehittäminen Länsi-Tallinnan keskussairaalassa 

   Kätt, Pirjo; Reinikka, Emilia (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 27.11.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli Länsi-Tallinnan Keskussairaalan Kipuseminaariin osallistuminen ja esityksen pitäminen maaliskuussa 2007. Työ on osa Stadian ammattikorkeakoulun ja Länsi-Tallinnan sairaalan yhteistä ...
  • Kirurgisen potilaan ohjaus potilaan näkökulmasta : kirjallisuuskatsaus 

   Lassila, Sannaleena; Paso, Sanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 22.11.2007)
   Ohjaus on olennainen osa hoitajien ammatillista toimintaa ja tärkeä osa potilaiden hoitoa. Hyvin onnistuessaan ohjauksella on vaikutusta potilaiden ja heidän omaistensa terveyteen ja sitä edistävään toimintaan sekä ...