111 Matematiikka

 

Uusimmat viitteet

 • Approximationsresultat i olika funktionsrum 

  Flythström, Johan (2024)
  Inom matematiken strävar man ofta efter exakta svar men vid problemlösning i vardagen är exakta svar sällsynta. Varje gång en vikt vägs, en längd mäts eller en effekt beräknas är exakta värden en omöjlighet. Dessa värden ...
 • Markov Model for Credit Risk Spreads 

  Åhman, Mathias (2024)
  This thesis presents a discrete-time model for the term structure of credit risk spreads. The main contribution of the model is the modeling of the bankruptcy process as a discrete-time Markov chain. First, some key ...
 • Crouzeix förmodan 

  Häggblom, Tobias (2024)
  I min avhandling går jag detaljerat igenom ett bevis ur en artikel av Clouâtre, Ostermann och Ransford från 2022 som bevisar olikheten i Crouzeix förmodan med konstanten c=1+√2. Beviset bygger på en abstrakt sats med ett ...
 • Tre konstruktioner av den brownska rörelsen 

  Åkerlund, Tobias (2024)
  I denna avhandling presenteras den brownska rörelsen samt tre olika konstruktioner av den. Brownsk rörelse är den slumpmässiga värmerörelse som kan observeras hos små partiklar i en vätska eller gas. Matematiskt beskrivs ...
 • Oväntad nytta av matematik 

  Hellström, Celine (2024)
  I avhandlingen presenteras oväntade sätt matematik används på och vilken nytta vi människor kan ha av den. För att förstå de olika användningsområdena krävs en del förkunskaper och resultat, vilka redogörs i avhandlingen. ...
 • Ett analytiskt bevis av primtalssatsen 

  Eriksson, Mattias (2024)
  I denna avhandling bevisas primtalssatsen med hjälp av analytiska metoder. Bevisföringen är baserad på sambandet mellan Eulers produktformel och Riemanns zetafunktion tillsammans med Newmans tauberska sats. Några följder ...
 • Sociala och sociomatematiska normer i matematikklassrummet och deras påverkan på lärande 

  Mattsson, Frida (2023)
  Det finns flertalet studier och sammanställningar som tyder på att sociala och sociomatematiska normer spelar en avgörande roll i matematikundervisningen. Däremot finns det inte studier som explicit undersöker deras påverkan ...
 • De finlandssvenska gymnasiematematiklärarnas förhållningssätt till och erfarenheter av programmering i undervisningen – En enkätstudie 

  Causton, Kristina (2023)
  Syftet med avhandlingen är att ta reda på vilka erfarenheter de finlandssvenska matematiklärarna har inom programmering och undervisning i programmering, samt vilken inställning lärarna har till programmering. Vidare ...
 • Kategoriteori 

  Holmberg, Leo (2023)
  Syftet med denna pro gradu-avhandling är att beskriva grunderna av kategoriteori. De flesta områden av ren matematik kan beskrivas i termer av kategoriteori, med objekt (t.ex. ringar, topologiska rum) och morfismer dem ...
 • B ri-funktioner 

  Himberg, Jimmy (2023)
 • Fermats sista sats 

  Lagerroos, Jonas (2023)
  I den här pro gradu-avhandlingen presenteras Fermats sista sats, som är en sats inom talteori. Enligt satsen finns det inte några positiva heltalslösningar till a^n + b^n = c^n då n > 2. Satsen är uppkallad efter Pierre ...
 • Definitiva gallringsplaner och analys av splitplotförsök 

  Juslin, Jonatan (2022)
  I den här pro gradu-avhandlingen behandlas teorin för statistisk datainsamling samt dataanalys. Inom ramen för datainsamling presenteras både blockade försöksplaner,huvudsakligen splitplotplaner, och en familj av ...
 • Distribuerad modellprediktiv reglering av linjära system 

  Savikko, Erik (2022)
  I den här pro gradu-avhandlingen presenteras tre olika typer av modellprediktiv reglering (MPC): Centraliserad MPC, icke-kooperativ distribuerad MPC och kooperativ distribuerad MPC. För alla MPC-typer presenteras en algoritm ...
 • Nonlinear Model Predictive Control and Estimation applied to Selective Catalytic Reduction 

  Aaltonen, Oscar (2022)
  Nonlinear Model Predictive Control (NMPC) is an advanced optimization-based control method for both linear and nonlinear dynamical systems. In this thesis, a NMPC software is developed in Matlab to control a Selective ...
 • Interpolation och olikheter 

  Wickholm, Mathias (2022)
  I den här pro gradu-avhandlingen presenterar jag två klassiska interpolationssatser: RieszThorin och Marcinkiewicz. Riesz-Thorins interpolationssats hör till den komplexa interpolationen, medan Marcinkiewicz interpolationssats ...
 • De finlandssvenska matematiklärarnas beredskap att undervisa programmering 

  Borg, Emil (2022)
  Programmering, som har undervisats i grundläggande utbildningens alla årskurser sedan hösten 2016 medförde en stor förändring för matematiklärarna i årskurserna 7–9. Den grundläggande orsaken till att förändringen inte ...
 • Wilson loops in lattice gauge theories 

  Jensén, Johanna (2022)
  This thesis is based on the article "Wilson loops in finite Abelian lattice gauge theories" by M. Forsström, J. Lenells and F. Viklund. In the article, lattice gauge theories on Z^4 for a finite Abelian structure group are ...
 • Optimal stopping av Markovkedjor i diskret tid 

  Faler, Aleksi (2022)
  Observera en Markovkedja. Vid varje tidpunkt finns en möjlighet att stanna eller fortsätta till följande observation. Då man stannar, får man en icke-negativ vinst beroende på Markovkedjans nuvarande tillstånd. Man vill ...
 • Den isoperimetriska olikheten och andra klassiska olikheter i Hardy- och Bergmanrum 

  Liljestrand, Kira (2022)
  I avhandlingen presenteras och bevisas den isoperimetriska olikheten, som enligt myter härstammar från antiken och från ett så kallat Didos problem. Matematiker världen över har lyckats bevisa den gamla och berömda olikheten ...

Näytä lisää