Selaus julkaisuajan mukaan kokoelmassa

  • Etelä-Savon pohjavesien hoidon toimenpideohjelma 2010-2015 

   Petäjä-Ronkainen, Anne; Haajanen, Kirsi; Panula-Ontto-Suuronen, Anni
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Savo 3/2010 (Etelä-Savon ELY-keskus, 12 / 2009)
   Etelä-Savon pohjavesienhoidon toimenpideohjelmassa esitetyillä toimenpiteillä pyritään EU:n asettamaan tavoitteeseen pohjavesien hyvästä tilasta vuoteen 2015 mennessä. Tämän toimenpideohjelman tavoitteena on esittää ne ...
  • Etelä-Savon pintavesien hoidon toimenpideohjelma 2010-2015 

   Kotanen, Juho; Manninen, Pertti
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Savo 2/2010 (Etelä-Savon ELY-keskus, 12 / 2009)
   Etelä-Savon pintavesien hoidon toimenpideohjelmassa on tarkasteltu muun muassa vesien nykytilaa, vesistöjä muuttavia ja kuormittavia tekijöitä, vesien tilatavoitteita sekä tällä hetkellä käytössä olevia vesiensuojelukeinoja. ...
  • Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 

   Keränen, Heikki; Rontti, Sami (toim.)
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Pohjanmaa 2/2010 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010)
   Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Työperäisen maahanmuuton edistäminen ESR-hanke on vetänyt strategiaprosessia, jonka pohjalta on laadittu Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia. Taustaksi strategialle on koottu tietoa ...
  • Immigration Strategy for Northern Ostrobothnia 2015 

   Keränen, Heikki; Rontti, Sami (eds.)
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Pohjanmaa 3/2010 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010)
   A strategy process was completed in the ESF project “Promotion of Work-related Immigration”, which was implemented at Centre for Economic Development, Transport and the Environment for North Ostrobothnia, and an immigration ...
  • YTY-työt Lapissa vuonna 2009 

   Lithovius, Sirpa
   Julkaisut 2010-2011 : Lappi 1/2010 (Lapin ELY-keskus, 2010)
   YTY-töillä tarkoitetaan valtion palkkaperusteisella työllistämistuella toteutettuja ympäristönsuojelua ja -hoitoa edistäviä töitä, jotka perustuvat ympäristöministeriön asettaman työryhmän mietintöön (30.5.1993). Työministeriön, ...
  • Pulmankijärven rinnelehdon hoitosuunnitelma 

   Paajanen, Mikko
   Julkaisut 2010-2011 : Lappi 3/2010 (Lapin ELY-keskus, 2010)
   Utsjoella Nuorgamin kylässä, Pulmankijärven itärannalla sijaitseva lehto- ja perinnebiotooppialue. Liittyy kiinteästi Sarjan asuinpaikkaan kenttineen. Lehtoalueella on ollut Sarjan yläkentäksi kutsuttu niittyalue, jonka ...
  • Ikääntyvä Etelä-Savo : Palvelu- ja osaamistarpeiden suuntaviivoja 

   Sandberg, Katja; Haverinen, Marja; Pylkkönen, Anne
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Savo 1/2010 (Etelä-Savon ELY-keskus, 2010)
   Haastateltavilla oli varsin yhteneväisiä käsityksiä, millaisia ikääntyneet tulevat tulevaisuudessa olemaan ja millaisia palveluntarpeita tästä seuraa. Yhtä mieltä oltiin myös siitä, että ikääntyvien määrän kasvaessa julkiset ...
  • Korjausrakentamisen pk-yritysten ennakoivan osaamisen ja liiketoiminnan kehittämishanke 

   Järvinen, Jari; Leveälahti, Samuli; Hanhinen, T.
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 6/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 2010)
   Korjausrakentamiseen käytetään koko talonrakentamisen arvosta lähes puolet. Keskeiset korjausrakentamisen haasteet ja kasvutekijät löytyvät rakennuskannan vanhenemisesta ja väestön ikärakenteen muutoksesta. Suomen ...
  • Keiteleen liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Sarjanoja, Erkki; Lehtonen, Sonja; Kinnunen, Teemu
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 3/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2010)
   Keiteleen liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu Keiteleen kunnan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä rinnan Vesannon ja Tervon liikenneturvallisuussuunnitelmien kanssa. Suunnitelmassa on selvitetty Keiteleen ...
  • Vesannon liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Sarjanoja, Erkki; Lehtonen, Sonja; Kinnunen, Teemu
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 2/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2010)
   Vesannon liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu Vesannon kunnan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä rinnan Keiteleen ja Tervon liikenneturvallisuussuunnitelmien kanssa. Suunnitelmassa on selvitetty Vesannon ...
  • Tervon liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Sarjanoja, Erkki; Lehtonen, Sonja; Kinnunen, Teemu
   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 4/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2010)
   Tervon liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu Tervon kunnan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteistyönä rinnan Keiteleen ja Vesannon liikenneturvallisuussuunnitelmien kanssa. Suunnitelmassa on selvitetty Tervon ...
  • Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma, Uusimaa ja Itä-Uusimaa 

   Keltala, Tommi; Lehteinen, Tuomas; Poutanen, Mikko
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 5/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 2010)
   Palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma on ensisijaisesti asiantuntijoille ja lupaviranomaisille tarkoitettu strategia-asiakirja, jossa ei tehdä varsinaisia opastusmerkkisuunnitelmia. Suunnitelmaa varten selvitetään ...
  • Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta vuonna 2009 

   Huuskonen, Irene; Keskitalo, Toni; Laita, Mika; Lehkonen, Emmi
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 4/2010 4/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 2010)
   Ilmanlaatua on seurattu Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueen kunnissa käyttäen ilmentäjinä havupuita ja niiden rungoilla kasvavia jäkäliä 1980-luvulta lähtien. Seuranta on toteutettu uusitun, yhteisen seurantaohjelman mukaisesti ...
  • 8/2010 Kantatien 51 Kirkkonummi-Kivenlahti vaikutusselvitys 

   Helaakoski, Reijo; Seila, Mikko; Ruonakoski, Annamari
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 8/2010 : Uusimaa 8/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 2010)
   Tässä työssä on arvioitu moottoritieksi rakenteilla olevan kantatie 51 Kirkkonummi-Kivenlahti-tieosuuden vaikutuksia liikenteeseen sekä alueen kehitykseen. Työssä käytetyt aineistot koostuvat yleisesti saatavilla olevista ...
  • Tehokalastuksen vaikutukset Lappajärvessä : Kalastus elinkeinoksi Lappajärvellä -hankkeen vuosien 2001-2006 seurannan loppuraportti 

   Teppo, Anssi; Tuhkanen, Jaakko; Sivil, Mika; Huovinen, Teemu; Palomäki, Arja
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Pohjanmaa 3/2010 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010)
   Lappajärven, Etelä-Pohjanmaan suurimman järven, ekologinen tila on heikentynyt ja se luokitellaan nykyisin tyydyttäväksi. Rehevöityminen, 1990-luvun muikkukato ja yhteiskunnan rakennemuutos ovat vähentäneet kalastajien ja ...
  • Malax ås vattendragsarbeten : Kontrollundersökningarna åren 1997-2008 

   Sivil, Mika; Tolonen, Mika; Salmelin, Johanna; Majuri, Pekka; Alaja, Heikki
   Publikationer 2010-2011 : Södra Österbotten 2sv/2010 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010)
   I Malax å (F 500 km2, MQ 4,0 m3/s) utfördes översvämningsskyddsarbeten åren 1999–2003. Arbetet omfattade rensning av ån, byggande av grunddammar och muddring av båtfarleder i havsområdet utanför ån. Avsikten med arbetet ...
  • Kehä V -opastuksen ja viitoituksen esisuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 3/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 2010)
   Kehä V:ksi kutsutaan valtatie 25:n ja kantatie 55:n muodostamaa kehämäistä yhteyttä Hangosta Porvooseen. Tämä työ pohjautuu Kehä V - hankkeeseen, jonka tarkoituksena on nostaa tieyhteyden profiilia ja korostaa sen asemaa ...
  • Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri : Tehtävät, vastuut ja tietojärjestelmät - nykytila ja kehittämismahdollisuudet 


   Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 5/2010 (Keski-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Tässä selvitystyössä on tarkastelu yksityistieasioiden parissa toimivien organisaatioiden rooleja, niiden määrittelyä sekä puitteita yksityisteitä koskevien tietojen yhteiskäytön kehittämiselle. Työn tavoitteena oli ...
  • Åtgärdsprogram för vattenvarden i Nyland 

   Joensuu, Ilona; Karonen, Mauri; Kinnunen, Timo; Mäntykoski, Antti; Nylander, Esko; Teräsvuori, Eeva
   Julkaisut 2010-2011 : Nyland 2/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 2010)
   Syftet med åtgärdsprogrammet för vattenvården är att nå EU:s mål att yt- och grundvattnen ska ha god status före 2015. I åtgärdsprogrammet presenteras de åtgärder som behövs för att nå målstatusen, kostnaderna för dem samt ...
  • Etelä-Savon välityömarkkinat 2008-2010 

   Sokka, Irja; Mensonen, Maritta; Tullinen, Merja; Liikanen, Annukka; Ropponen, Jari; Keisala, Timo; Rytkönen, Sirkka; Pihlavuori, Päivi; Huttunen, Sanna; Leskinen, Virpi; Kaijansinkko, Tarja; Mäkitalo-Tulokas, Sari; Toivanen, Tiina; Viinamäki, Olli-Pekka
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Savo 10/2010 (Etelä-Savon ELY-keskus, 2010)
   Välityömarkkina -hankkeiden päätavoitteena oli kehittää kolmannen sektorin toimintaa sekä niiden muodostamia välityömarkkinoita eri seutukunnilla. Keskeisinä sisällöllisenä tavoitteena oli kehittää vaikuttavampia ...