Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Opas rakentamisen poikkeamishakemusten käsittelyyn 

   Hirvonen, Kalervo
   Raportteja : 58/2016 (Uudenmaan ELY-keskus, 05 / 2016)
   Maankäyttö- ja rakennuslaki muuttui 1.4.2016. Tästä lähtien kaikki maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset poikkeamispäätökset tekee kunta. Aikaisemmin lain 171 §:ssä tarkoitettu poikkeamistoimivalta oli jaettu kuntien ja ...
  • Opiskelulla tehoa työllistymiseen : Omaehtoinen opiskelu ja ammatillinen työvoimakoulutus Uudenmaan TE-toimiston koulutuspalveluina 

   Sundvall, Santtu
   Raportteja : 43/2017 (Uudenmaan ELY-keskus, 03.10.2017)
   Työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta on muutaman viime vuoden aikana muodostunut käyttäjämäärissä mitattuna Uudenmaan TE-toimiston suurin yksittäinen työvoimapalvelu. Kysyntää koulutuksellisille palveluille ...
  • Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen : Selvitys työssäoppimisesta TäsmäKoulutus-palvelutuotteessa 

   Kuismanen, Milka
   Raportteja : 19/2013 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 28.02.2013)
   TäsmäKoulutuksella tarkoitetaan työnantajan ja työ- ja elinkeinohallinnon yhdessä suunnittelemaa, hankkimaa ja rahoittamaa yhteishankintakoulutusta, jonka tarkoituksena on päivittää yrittäjien ja työntekijöiden osaamista ...
  • Orijärven kaivoksen metallien vaikutukset kasviplanktoniin ja kasviplanktontulosten käyttö järvien tilan seurannassa 

   Tallberg, Petra; Zwerver, Satu
   Raportteja : 34/2019 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2019)
   Kiskon Orijärvi on pieni, pitkäaikaisen kaivostoiminnan kuormittama kirkasvetinen järvi Fiskarsinjoen valuma-alueella. Vaikka kaivostoiminta alueella loppui jo 1950-luvulla, kaivosalueelle kasatut rikastushiekka- ja ...
  • Oukkulanlahden - Naantalinaukon ranta-alueiden monikäyttösuunnitelma 

   Kemppainen, Ritva
   Raportteja : 9/2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 01 / 2014)
   Ranta-alueiden monikäyttösuunnitelmassa esitellään Oukkulanlahden - Naantalinaukon ranta-alueille maankäytön ja hoidon tavoitteet, joilla pyritään ylläpitämään lajistollista monimuotoisuutta, suojelualueen linnustollisia ...
  • Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma 2016-2021 : Osa 1. Taustatiedot 

   Laine, Anne (toim.); Torvinen, Satu
   Raportteja : 128/2015 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 02 / 2016)
   Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelman 2016–2021 osassa 1 on esitetty toimenpiteiden suunnittelun taustatiedot. Näitä ovat muun muassa vesienhoidon keskeisimmät käsitteet, vesien tilaan vaikuttavat toiminnot, ...
  • Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma : Osa 2. Toimenpiteet 

   Laine, Anne (toim.); Torvinen, Satu
   Raportteja : 129/2015 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 02 / 2016)
   Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelman 2016–2021 osa 2 sisältää yksityiskohtaiset tiedot pinta- ja pohjavesien tilan parantamistarpeista, niille vesienhoitokaudella 2016–2021 kohdistettavista toimenpiteistä ...
  • Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 : Osa 1. Lähtökohdat toimenpiteiden suunnittelulle Osa 2. Vesienhoidon toimenpiteet 

   Laine, Anne (toim.); Aronsuu, Kimmo (toim.); Ekholm-Peltonen, Maria; Heikkinen, Mirja; Helin, Mari; Hentilä, Hanna; Rintala, Jaana; Tertsunen, Jermi; Tuohino, Jukka; Virtanen, Kimmo
   Raportteja : 9/2022 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2022)
   Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelmassa vuosille 2022–2027 on kaksi osaa. Osassa 1 kuvataan vesien tilaan vaikuttavia toimintoja ja käynnissä olevien toimenpiteiden edistymistä. Toimenpideohjelman osa 2 ...
  • Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027 : Osa 1: Vesienhoitoaluekohtaiset tiedot 

   Laine, Anne (toim.); Aronsuu, Kimmo (toim.); Heikkinen, Mirja; Helin, Mari; Hentilä, Hanna; Rintala, Jaana; Tertsunen, Jermi; Tuohino, Jukka; Virtanen, Kimmo; Ekholm-Peltonen, Maria
   Raportteja : 8/2022 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2022)
   Vesienhoitosuunnitelmaan on koottu tiedot vesien tilasta sekä vesien tilan parantamiseksi ja ylläpitämiseksi tarvittavista toimenpiteistä Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueella. Luokiteltujen virtavesien yhteen lasketusta ...
  • Oulujokivarren joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelma 2022 


   Raportteja : 72/2022 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 10 / 2022)
   Työssä on asetettu joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Oulujokivarren alueelle Pohjois-Pohjanmaalla. Asetettujen palvelutasotavoitteiden pohjalta on laadittu linjastosuunnitelma. Tavoitteena on ollut tunnistaa eri ...
  • Oulun lentoaseman liikenneyhteyksien skenaariotarkastelu 2040. 

   Herneoja, Anne; Valli, Raisa; Salanne, Ilkka; Lindroos, Katja; Karjalainen, Jani; Kiiskilä, Kati
   Raportteja : 45/2019 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2019)
   Oulun lentoaseman liikenneyhteyksiä on tutkittu viime vuosina liikennesuunnitelmien ja kaavahankkeiden yhteydessä. Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitettiin Lentoasemantien parantamista nykypaikallaan. ...
  • Paatsjoen monitoimisuunnitelma : Pasvik MultiUsePlan 

   Fløgstad Smeland, Anne; Emanuelsen Wara, Silja Annikki; Polikarpova, Natalia; Babina, Elena; Chizhov, Vladimir; Zvereva, Maria; Ruusalep, Dmitry; Olkoniemi, Anni; Grekelä, Ilona
   Raportteja : 69/2021 (Lapin ELY-keskus, 24.01.2022)
   Suunnittelualue käsittää Paatsjoen vesistöalueen, joka sijaitsee Venäjän, Norjan ja Suomen raja-alueella, sekä Vuoremijoen vesistöalueen, joka sijaitsee Venäjän ja Norjan raja-alueella. Norjan ja Venäjän raja kulkee 112 ...
  • Paimionjoen säännöstelyn kehittäminen : Paimionjoen vesistön yläosan hydraulinen mallinnus HEC-RAS ohjelmistolla 

   Ahopelto, Lauri; Verta, Olli-Matti
   Raportteja : 73/2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 09 / 2014)
   Paimionjoen järviketjulla vedenpinnan ja virtaaman vaihteluiden on koettu aiheuttavan haittaa vesistön käytölle ja tilalle. Kevätkuopan alhaisuus ja takaisinvirtaus Painiojärveen ovat suurimmat ongelmat. Turun kaupungin ...
  • Paimionjokilaakson Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 

   Perkonoja, Marjo; Salmi, Pasi
   Raportteja : 30/2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 05 / 2014)
   Paimionjokilaakson Natura-alue (FI0200103) sijaitsee Paimion kaupungin alueella. Natura-alueeseen kuuluu noin seitsemän kilometriä pitkä osuus Paimionjokea vesialueineen ja rantoineen, joka ulottuu Paimion Oinilasta Juntolan ...
  • Paimionlahden Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 

   Perkonoja, Marjo; Salmi, Pasi
   Raportteja : 117/2013 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2013)
   Paimionlahden Natura-alue (FI0200036) sijaitsee Paimion kaupungissa pitkän ja kapean lahden perukassa Paimionjoen suulla. Paimionlahti kuuluu Euroopan yhteisön Natura 2000 -verkostoon EU:n ns. lintudirektiivin perusteella ...
  • Palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma : Etelä-Pohjanmaa 

   Karjalainen, Jani; Kulonen, Outi
   Raportteja : 108/2012 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 10 / 2012)
   Vuonna 2007 otettiin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella käyttöön uusia palvelukohteiden opastusmerkkejä ja tunnuksia. Samalla opastuksen ohjeistusta uusittiin. Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan ...
  • Palvelukohteiden seudullinen opastussuunnitelma : Pohjanmaa 

   Karjalainen, Jani; Merisalo, Virve
   Raportteja : 81/2013 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 10 / 2013)
   Vuonna 2007 otettiin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella käyttöön uusia palvelukohteiden opastusmerkkejä ja tunnuksia. Samalla opastuksen ohjeistusta uusittiin. Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan ...
  • Palvelutasotarkastelu : kantatielle 51 välillä vt 25-Inkilänportti ja kantatielle 50 välillä Inkilänportti-Muurala 

   Rautio, Janne; Haapamäki, Taina; Miettinen-Tuoma, Saija; Räsänen, Jukka
   Raportteja : 120/2015 (Uudenmaan ELY-keskus, 2015)
   Työn tavoitteena oli selvittää tarkastelujakson nykyinen palvelutaso ja sen odotettavissa oleva muutos, ongelmakohdat ja puutteet sekä määrittää palvelutasotavoitteet käyttäjäryhmittäin. Tarkastelujaksona oli kantatie 51 ...
  • Pasvik Water Quality until 2013 ; Environmental Monitoring Programme in the Norwegian, Finnish and Russian Border Area 

   Ylikörkkö, Jukka; Zueva, Marina; Kashulin, Nikolai; Kashulina, Tatyana; Sandimirov, Sergei; Christensen, Guttorm; Jelkänen, Elli
   Raportteja : 96/2014 (Lapin ELY-keskus, 12 / 2014)
   The Pasvik monitoring programme was created in 2006 as a result of the trilateral cooperation and with the intention of following changes in the environment under variable pollution levels. Water quality is one of the basic ...
  • Patoturvallisuusopas 

   Isomäki, Eija; Maijala, Timo; Sulkakoski, Mikko; Torkkel, Milla (Toim.)
   Raportteja : 89/2012 (Hämeen ELY-keskus, 11 / 2012)
   Päivitetty 12/2018 Uusi patoturvallisuuslaki (494/2009) tuli voimaan 1.10.2009 ja valtioneuvoston asetus patoturvallisuudesta (319/2010) 5.5.2010. Tämä patoturvallisuusopas korvaa patoturvallisuusohjeet (MMM:n julkaisuja ...