Opas

 

Uusimmat viitteet

 • Återvinning av vatten och näringsämnen från växthusproduktion - guide för kartläggning av möjligheter 

  Mikkola, Päivi; Bonde, Anna; Skuthälla, Jenny
  Opas : 2/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 06 / 2023)
  Guiden Återvinning av vatten och näringsämnen från växthusproduktion är en läges rapport över hanteringen och forskningen inom växthusproduktionens miljökonsekvenser. Guiden fokuserar på utvecklingsmöjligheterna inom ...
 • Kasvihuonetuotannon vedet ja ravinteet kiertoon - opas mahdollisuuksien kartoittamiseen 

  Mikkola, Päivi; Bonde, Anna; Skuthälla, Jenny
  Opas : 1/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 06 / 2023)
  Kasvihuonetuotannon vedet ja ravinteet kiertoon -opas on tilannekatsaus kasvihuonetuotannon ympäristövaikutusten hallinnan ja tutkimuksen tilanteeseen. Oppaassa keskitytään erityisesti vesistöpäästöjen hallinnan ja jätteiden ...
 • Vesitalousisännöitsijän opas 

  Karhunen, Anni; Leppiniemi, Outi (Toim.)
  Opas : 10/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 11 / 2022)
  Suomen viljely- ja metsämaat on ojitettu, osa alueista useampaankin kertaan, toimivan ja kannattavan maa- ja metsätalouden tarpeisiin. Aiemmin valtio toimi aktiivisesti ja edisti eri tavoin kuivatushankkeita, mutta valtion ...
 • Opas kurtturuusun torjuntaan Suomessa ja Ruotsissa 

  Backlund, Linda; Lönnblad-Björkholm, Claes; Flemming, Lise-Lotte
  Opas : 8/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 21.09.2022)
  Tämä opas on laadittu Interreg Botnia-Atlantica -hankkeessa INSPECT, Invasive species eradication and control. Hanke toteutetaan Ruotsin ja Suomen välisenä yhteistyönä. Opas sisältää siksi molempia maita koskevaa tietoa ...
 • Handbok för bekämpning av vresros i Sverige och Finland 

  Backlund, Linda; Lönnblad-Björkholm, Claes; Flemming, Lise-Lotte
  Opas : Guide 9/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 21.09.2022)
  Denna handbok har tagits fram inom Interreg Botnia-Atlanticaprojektet INSPECT, Invasive species eradication and control. Projektet är ett samarbete mellan Sverige och Finland. Handboken innehåller därför information som ...
 • Opas jättipalsamin torjuntaan Suomessa ja Ruotsissa 

  Backlund, Linda; Lönnblad-Björkholm, Claes
  Opas : Opas 6/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 21.09.2022)
  Tämä opas on laadittu Interreg Botnia-Atlantica -hankkeessa INSPECT, Invasive species eradication and control. Hanke toteutetaan Ruotsin ja Suomen välisenä yhteistyönä. Opas sisältää siksi molempia maita koskevaa tietoa ...
 • Handbok för bekämpning av jättebalsamin i Sverige och Finland 

  Lönnblad-Björkholm, Claes; Backlund, Linda
  Opas : Guide 7/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 21.09.2022)
  Denna handbok har tagits fram inom Interreg Botnia-Atlanticaprojektet INSPECT, Invasive species eradication and control. Projektet är ett samarbete mellan Sverige och Finland. Handboken innehåller därför information som ...
 • Jätevesiopas. Jätevesien käsittely haja-asutusalueilla. : Tämä opas sisältää vuonna 2017 uudistuneet säädökset jätevesien käsittelystä. 


  Opas : 1/2020 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2020)
  Tämä jätevesiopas kertoo puolueettomasti, luotettavasti ja uudistuneeseen lainsäädäntöön nojautuen jäteveden käsittelyvaatimuksista vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Opas antaa myös neuvoja ...
 • Rättsfall om dikning 

  Autto, Hilja
  Opas : 4/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 31.03.2022)
  Utredningen innehåller information om regleringen av och avgörandepraxis i anslutning till dikning. I utredningen presenteras och tolkas i huvudsak utvalda beslut av högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och förvaltningsdomstolen ...
 • Ojitukseen liittyviä oikeustapauksia 

  Autto, Hilja
  Opas : 3/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 31.03.2022)
  Selvitys sisältää tietoa ojitukseen liittyvästä sääntelystä ja ratkaisukäytännöstä. Selvityksessä esitellään ja tulkitaan pääasiassa valikoituja korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ja hallinto-oikeuden (HaO) päätöksiä. ...
 • Stranderosion : Orsaker och förebyggande åtgärder 

  Keto, Katriina
  Opas : 2/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 31.03.2022)
  Erosion, det att rinnande vatten äter upp jordytan, är en naturlig process, som byggande, jordbearbetning, avlägsnande av växttäcke samt övrig mänsklig verksamhet och markanvändning ökar. Erosionsprocesser kan orsaka ras ...
 • Rantaeroosio ja sen torjunta 

  Keto, Katriina
  Opas : 1/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 31.03.2022)
  Virtaavan veden aiheuttama maaperän kuluminen eli eroosio on luonnollinen prosessi, jota rakentaminen, maanmuokkaus, maan kasvipeitteen poistaminen sekä muu ihmistoiminta ja maankäyttö lisäävät. Eroosioprosessit voivat ...
 • Kestävän kunnostamisen parhaat käytännöt 

  Laitinen, Jarno (Toim.); Kilponen, Ville; Kettunen, Annika; Virta, Oona; Pöyry, Emilia; Tengvall, Jukka; Nousiainen, Aura; Itkonen, Arto
  Opas : 5/2022 (Pirkanmaan ELY-keskus, 03 / 2022)
  Tämän julkaisun tavoitteena on kuvata käytännönläheisen prosessin kautta, miten kestävä kehitys voidaan huomioida eri vaiheissa maaperän kunnostushanketta. Julkaisussa esitellään esimerkkikohteiden avulla hyviä käytäntöjä, ...
 • Edunmenetysten korvaaminen Natura 2000 -verkoston soiden vedenpalautuksessa kunnostusojituksen yhteydessä 

  Salo, Olli
  Opas : 2/2021 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 10 / 2021)
  Tätä ohjetta käytetään vain kunnostusojitusten yhteydessä tehtäviin vedenpalautuksiin. Ohjetta ei sovelleta kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 21 §:n mukaisiin, luonnonhoitohankkeiden yhteydessä ...
 • Materiaalitehokkuus - Opas toiminnanharjoittajille 

  Rantanen, Marja (toim.)
  Opas : 1/2021 (Pirkanmaan ELY-keskus, 06 / 2021)
  Tämän oppaan tarkoitus on selventää toiminnanharjoittajille, mitä materiaalitehokkuudella tarkoitetaan ja minkälaisia hyötyjä materiaalin käytön tehostamisella voidaan saavuttaa.
 • Snabbguide om rivningsarbete för arbetets beställare : Planering och genomföring av rivningsprojekt samt avfallsåtervinning 


  Opas : 6/2020 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 01 / 2021)
  I snabbguiden för rivningsarbete beskrivs hur ett rivningsprojekt genomförs på ett högklassigt sätt och i enlighet med målen för cirkulär ekonomi. Guiden har gjorts upp som hjälpmedel i synnerhet för fastighetsägare ...
 • Valtion tuki alueiden pilaantuneisuuden selvittämiseen ja pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen 

  Rantanen, Sanni; Heinonen, Mika
  Opas : 3/2020 (Pirkanmaan ELY-keskus, 06 / 2020)
  Valtio on tukenut alueiden pilaantuneisuuden selvittämistä ja pilaantuneiden alueiden puhdistamista 1980-luvun lopusta lähtien, jolloin luotiin valtion jätehuoltotyöjärjestelmä. 2010-luvun lopulla tukijärjestelmää ryhdyttiin ...
 • Purkutyön pikaopas työn tilaajalle : Purkuhankkeen suunnittelu, toteutus ja jätteiden hyödyntäminen 


  Opas : 5 (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 06 / 2020)
  Purkutyöt ovat monitahoisia ja lainsäädännöllä tarkoin ohjattuja hankkeita. Kiinteistön haltijalla on viimekädessä vastuu purkutyön lainmukaisesta toteuttamisesta. Rakennuksen purkaminen rinnastetaan rakentamiseen ja siihen ...
 • Jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma - Laadintaohje toiminnanharjoittajalle 

  Onjukka, Anu; Hughes, Maria
  Opas : 2/2020 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 06 / 2020)
  Jätelain (646/2011) 120 §:n 2 momentin mukaan ympäristöluvanvaraisen jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on esitettävä lupaviranomaiselle suunnitelma jätteen käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämisestä. Jätteen ...
 • Jätevesijärjestelmän omaseuranta 

  Ilmanen, Heidi (Toim.)
  Opas : 3/2019 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 09 / 2019)
  Haja-asutusalueen kiinteistöillä, joilla ei ole ollut mahdollisuutta liittyä kunnalliseen viemäriverkostoon tai kyläpuhdistamon viemäriin, jätevesi käsitellään kiinteistökohtaisilla tai naapureiden yhteisillä järjestelmillä. ...

Näytä lisää