Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa ELY-keskus

  • Jag deltar i planläggningen : Handledning för kommuninvånare 

   Haliseva-Soila, Merja (Toim.)
   Opas : 1/2017 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2017)
   Livsmiljön har en stor betydelse för människans välbefinnande. Planläggningen styr utformningen av den fysiska omgivningen. Med stöd av självstyret har kommunerna rätten att planlägga, dvs. Planläggningsmonopol. Kommunerna ...
  • Jakobstads trafiksäkerhetsplan 2014 

   Uljas, Mikko; Hytönen, Klas; Svenns, Terhi; Turunen, Hannakaisu
   Raportteja : 11/2015 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 02 / 2015)
   Jakobstads trafiksäkerhetsplan har utarbetats i samarbete med kommunerna i regionen och Södra Österbottens NTM-central. I planen har nuläget inom trafiksäkerheten, moliteten, verksamhetsmiljön och trafiksystemet utretts, ...
  • Jalankulku- ja pyöräilyväylän esisuunnitelma : Mt 1456 Hirvihaarantie, väli Mt 140 - Sepänmäki 


   Raportteja : 15/2020 (Uudenmaan ELY-keskus, 30.04.2020)
   Mt 1456 Hirvihaarantien jalankulku- ja pyöräilyväylän esisuunnitelma sijoittuu välille Mt 140 – Sepänmäki ja välille Hirvihaarantie –Hirvihaarankoulu. Suunniteltavan jalankulku- ja pyöräilyväylän pituus on noin 3800 metriä ...
  • Jatkuvatoimiset vedenlaatumittarit vesistökuormituksen arvioinnissa 

   Vartiainen, Elisa; Yli-Renko, Maria; Laamanen, Leena; Elo, Riikka; Koskinen, Joni
   Raportteja : 31/2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 05 / 2014)
   Tässä raportissa tarkastellaan Aurajoen, Eurajoen ja Loimijoen valuma-alueiden kiintoaine-, nitraattityppi- ja kokonaisfosforikuormitusta sekä vertaillaan automaattiseen vedenlaadun seurantaan perustuvaa menetelmää ...
  • Jiešráđálâš rahttâttâm tuulvij vuástá : Uápiskirje ässeid 

   (Lapin ELY-keskus, 17.03.2023)
   Taat tulvetorvolâšvuotâuápis lii uáivildum eromâšávt tulvevijđoduvâi ässei já kiddoduvâi omâsteijei várás. Uápis addel ravvuid tast, et maid kolgâččij väldiđ huámášumán já maht puáhtá toimâđ ovdil tulve, tulve ääigi já ...
  • Jiõččtååimlaž tuuʹlvid vaʹrrjõõttmõš : Vueʹppes jälsteeʹjid 

   (Lapin ELY-keskus, 17.03.2023)
   Tät tuʹlvvstaanvuõttvueʹppes lij jurddum jeäʹrben tuʹlvvkooudõsvuuʹdi äʹššniiʹǩǩid da ǩidlmi vuäʹmsteeʹjid. Vuäppsest uuʹdet vuäppõõzzid tõʹst, mâid õõlǥči väʹldded lokku da mäʹhtt vuäitt toiʹmmjed ooudbeäʹlnn tuuʹlv, ...
  • Joensuun liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Julkaisut 2010-2011 : Pohjois-Savo 3/2011 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2011)
   Esipuhe Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu Joensuun kaupungin ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen Liikenne- ja Infrastruktuurivastuualueen yhteistyönä. Suunnitelma sisältää liikenneympäristön ...
  • Joensuun seudun ja Keski-Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma 


   Raportteja : 2/2013 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 01 / 2013)
   Palvelukohteilla tarkoitetaan tienkäyttäjille palveluja tarjoavia palveluyrityksiä ja -toimintoja. Palvelukohteiden opastukseen käytetään erilaisia opastusmerkkejä ja kohdetunnuksia. Opastusmerkkien asettaminen ja ylläpito ...
  • Joint Environmental Management of the River Tana - WP2 Migration barriers : Joint summary report (2017-2019) 

   Olkoniemi, Anni
   Raportteja : 10/2020 (Lapin ELY-keskus, 31.03.2020)
   Joint Environmental Management of the River Tana is a joint project between environmental authoriries,local municipalities, research institutes and fisheries-organizations of Finland and Norway. Main goal of the project ...
  • Jokilaaksojen joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelma 2021 


   Raportteja : 10/2021 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 23.03.2021)
   Työssä on asetettu joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Jokilaaksojen alueelle Pohjois-Pohjanmaalla. Asetettujen palvelutasotavoitteiden pohjalta on laadittu linjastosuunnitelma. Tavoitteena on ollut tunnistaa eri ...
  • Jokilaaksojen palvelukohteide opastussuunnitelma 

   Karjalainen, Jani; Sarjanoja, Erkki
   Erillisjulkaisut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 05 / 2010)
  • Jordbruket och Skärgårdshavet 

   Pakkanen, Tuuli; Jaakkola, Mikko (Sydvästra Finlands miljöcentral, 04 / 2004)
   I publikationen Jordbruket och Skärgårdshavet presenteras särdragen för de åarnas avrinningsområden som utmynnar i Skärgårdshavet och den näringsbelastning som lagras från åarnas avrinningsområden. Publikationens tyngdpunkt ...
  • Joroisselän kuormitusselvitys 

   Pulkkinen, Jani
   Raportteja : 62/2014 (Etelä-Savon ELY-keskus, 07 / 2014)
   Joroisselkä on suurehko matala lahtialue, joka kuuluu Saimaan Haukiveteen. Joroisselän tilan on todettu heikentyneen ja osasuunnitelmia on jo tehty tilanteen korjaamiseksi. Tässä raportissa on selvitetty Joroisselkään ...
  • Joroisten ja Haukiveden kalastusalueet 

   Hentinen, Teemu; Rajala, Joonas
   Esitteet (Etelä-Savon ELY-keskus, 05 / 2014)
   Tiedotevihkosessa kerrotaan Joroisten ja Haukiveden kalastusalueen kalastuksen järjestämisen tavoitteista, kalastuksesta ja siihen tarvittavista kalastusluvista.
  • Joroisten Kolman ja Kotkatharjun pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 

   Haajanen, Kirsi
   Erillisjulkaisut (Etelä-Savon ELY-keskus, 22.11.2010)
   Suojelusuunnitelma on laadittu Kolman ja Kotkatharjun pohjavesialueille EAKRosarahoitteisen hankkeen nimeltään Pohjavesien suojeluohjelma, Itä-Suomi yhteydessä. Kolman pohjavesialueella on käytössä Kalalammen vedenottamo. ...
  • Joroisten Tervaruukinsalon pohjavesialueen suojelusuunnitelma 

   Lindsberg, Elina
   Raportteja : 91/2012 (Etelä-Savon ELY-keskus, 10 / 2012)
   Suojelusuunnitelma on laadittu Tervaruukinsalon pohjavesialueelle EAKR-osarahoitteisessa Pohjavesien suojeluohjelma, Itä-Suomi -hankkeessa. Hankkeen muut rahoittajat ovat Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ...
  • Joroisvirran – Haukiveden alueen kestävän kalastuksen ohjelma ja kalataloudellinen kehittämissuunnitelma 

   Rajala, Joonas; Hentinen, Teemu
   Raportteja : 81/2014 (Etelä-Savon ELY-keskus, 11 / 2014)
   Jokainen kalastaja kalastusmuotoon katsomatta arvostaa kalastuskohteen puhdasta luontoa, saaliin tai kalastuskokemuksen varmuutta, alueen saavutettavuutta ja palveluja. Nämä alueellisen viihtyvyyden ja vetovoimaisuuden ...
  • Joukkoliikenteen hiljaisen ajan palvelutaso Keski-Uudellamaalla 

   Räinä, Seija
   Raportteja 128 / 2013 : 128/2013 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2013)
   Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely perustuu vuonna 2009 voimaan astuneeseen joukkoliikennelakiin, joka velvoitti toimivaltaisia viranomaisia määrittelemään toimivalta-alueensa joukkoliikenteelle tavoitteellisen ...
  • Joukkoliikenteen järjestämistapa : Itä-Suomen henkilöliikennestrategian osaprojekti 

   Vähätörmä, Pekka
   Raportteja : 15/2013 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 02 / 2013)
   Joukkoliikennelain mukaiset siirtymäajan sopimukset päättyvät suurelta osin kesäkuussa 2014. Siirtymäajan sopimusten päättymisen jälkeen joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten on siirryttävä käyttämään joukkoliikennelain ...
  • Joukkoliikenteen keskuspysäkkien kehittäminen Kainuussa 

   Miesmaa, Johannes
   Raportteja : 53/2017 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 12 / 2017)
   Työssä määriteltiin Kainuun keskeisten asutuskeskusten keskuspysäkit, keskuspysäkkien kehittämistarpeet palvelutason ja sijainnin suhteen sekä tuotettiin esitys keskuspysäkkien kehittämistoimenpiteistä ja optimaalisista ...