Viimeksi syötetyt

Viitteet 1-20 / 40

  • Musiikin kehittämis- ja opetussuunnitelma Seinäjoen Kansalaisopistoon 

   Haanpää, Marjo Helene (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.05.2008)
   Tämän opinnäytetyön lähtökohtana on ollut musiikinopetuksen kehittämis- ja opetussuunnitelman puuttuminen Seinäjoen Kansalaisopistosta. Työn alkuosassa käydään läpi pääpiirteittäin vapaan sivistystyön historia ja Laki ...
  • Orkesterityön haasteet : ihanteellinen orkesterikoulutus jousisoittajan näkökulmasta 

   Åberg, Heidi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 09.05.2008)
   Opinnäytetyössä käsitellään orkesterisoittoa ja sen koulutusta sekä ammattilaisten että opiskelijoiden näkökulmien pohjalta. Varsinkin käytännön orkesterityöstä kertovat luvut tarjoavat ajankohtaista tietoa orkesterityön ...
  • Laulunopettajista puheopettajiksi 

   Siirala, Elina; Salovaara, Laura (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 29.05.2008)
   Opinnäytetyömme on kehityskertomus kahden laulupedagogiopiskelijan pyrkimyksistä laajentaa ammattitaitoaan täyteen kapasiteettiinsa. Keskitymme työssämme laulunopettajan mahdollisuuksiin toimia myös puheäänen kehittämisen ...
  • Etkö ymmärrä, mitä sulle lausuin? : dysfasialasten kasvatus 

   Rehunen, Essi; Valle, Satu (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.05.2008)
   Tässä työssä perehdyimme puheen- ja kielenkehityksen häiriöisten lasten musiikinopetukseen. Tarkoituksenamme oli löytää keinoja heidän äänenkäyttönsä sekä puheenkehityksensä tukemiseen musiikin avulla. Halusimme myös ...
  • Soittotoverina elektroniikka : viulistin kokemuksia elektronisen aineiston kanssa soittamisesta 

   Puputti, Katri (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 05.05.2008)
   Monimuototyönä toteutettu opinnäytetyöni käsittelee pohjoismaissa sävellettyä musiikkia sooloviululle ja elektroniikalle. Työhöni kuuluu teosluettelo löytämistäni pohjoismaisista viuluteoksista, joissa on mainittu kokoonpano. ...
  • Mielikuvitusmatka viulumaahan : leikit ja mielikuvat viulunsoiton alkeisopetuksessa 

   Piisilä, Maiju (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.04.2008)
   Opinnäytetyöni käsittelee leikinomaista, lapsikeskeistä lähestymistapaa viulunsoiton alkeisopetuksessa. Tutkin työssäni kuinka lapsen näkökulman huomioon ottaminen mahdollistuu suomalaisessa viulupedagogiikassa asemansa ...
  • " Se on sellainen ihana paketti" : vanhempien näkemyksiä Helsingin Konservatorion musiikkileikkikoulutoiminnasta 

   Valtonen, Minna; Piipponen, Johanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 05.05.2008)
   Opinnäytetyössämme esittelemme musiikkileikkikoulun tavoitteita ja toimintaa sekä vanhempien näkemyksiä ja kokemuksia musiikkileikkikoulusta ja sen vaikutuksista. Pian valmistuvina varhaisiän musiikinopettajina halusimme ...
  • Laulaen iloa saamme : lapsen ja vanhemman varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen musiikin keinoin 

   Paaso, Jenni; Rekki, Tiina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 31.03.2008)
   Toteutimme opinnäytetyön yhteistyössä Tikkurilan neuvolan kanssa. Työn tarkoituksena on kannustaa vanhempia käyttämään musiikkia arjen toiminnassa lapsen kanssa. Opinnäytetyö toteutettiin monimuototyönä. Se sisältää ...
  • Muodollinen haaste : G. Mahlerin 10. sinfonian I osan rakenteesta 

   Lehtola, Aleksi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 05.05.2008)
   Opinnäytetyöni aiheena on Gustav Mahlerin 10. sinfonian avausosan muodon analysointi. Osa on rakenteensa puolesta poikkeuksellisen kompleksinen, eikä sen muodosta siksi olekaan syntynyt tutkijoiden kesken yhtenäistä ...
  • Weill! : konsertti ja miten se rakentui 

   Hamarila, Tuuli (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 26.05.2008)
   Opinnäytetyöni on dramatisoitu konsertti Kurt Weillin musiikista, sekä kirjallinen raportti. Työn kirjallinen osio käsittelee konsertin valmistusprosessia, taustatietoja säveltäjästä sekä hänen teoksistaan. Prosessissa ...
  • Mielikuvat ja opettaminen : mielikuvia helpottamaan pianonsoiton tekniikan opettamista 

   Alakärppä, Juho (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.05.2008)
   Käsittelen opinnäytetyössäni mielikuvien käyttöä pianonsoiton tekniikan varhaisopetuksessa. Pohdin tekniikkaa lähinnä motorisesta näkökulmasta, joskin pianonsoitossa tekniikkakäsite on kiinteästi yhteydessä kaikkeen, mikä ...
  • "Mitähän mä seuraavaks sanoisin..." : keskusteluntutkimuksen keinoja soittotunnin puheen tarkasteluun 

   Aho, Velma (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 19.05.2008)
   Soittotunnin vuorovaikusta on tutkittu hyvin vähän, ja puhetta tunneilla ei oikeastaan lainkaan. Puhe on olennaisen tärkeä osa soitonopetusta, joten tunnin puhutun osuuden tarkempi tarkastelu olisi opettajille ja opettajaksi ...
  • Orkesteritoiminnan merkitys Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian opetuksessa 

   Heiskanen, Noora (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 31.05.2006)
   Opinnäytetyössäni tarkastelen Stadian musiikin koulutusohjelman orkesteritoiminnan merkitystä osana muusikon ja musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehtojen opinto-ohjelmaa. Tuon työssäni esille koulun määritelmän ...
  • "Sydänten lapset" : adoptiolapsi musiikkileikkikoululussa 

   Lamminen, Heidi; Iivonen, Laura (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.01.2008)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää miten adoptiolapsia tulisi huomioida musiikkileikkikouluryhmissä. Opetimme lukuvuoden 2006 - 2007 aikana Yhteiset Lapsemme ry:n musiikkileikkikoulussa yhtä adoptiolapsiryhmää, ...
  • Katsaus Bolognan konservatorion huilunsoiton opetukseen : ohjelmisto ja vuorovaikutus tuntitilanteessa 

   Rautanen, Annariina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 19.12.2007)
   Opinnäytetyössäni tarkastelen Bolognan konservatorion huilunsoiton opetusta. Työ on vaihto-opiskelijan silmin tehty katsaus vieraan kulttuurin opetuskäytäntöihin ja niitä ohjaavaan opetussuunnitelmaan. Tarkastelussa painottuu ...
  • Soitan, mutta kuuntelenko? : 10-15 -vuotiaiden huilunsoiton opiskelijoiden klassisen musiikin kuuntelukokemukset 

   Kangas, Pigga (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 19.12.2007)
   Kartoitan opinnäytetyössäni nuorten soitonopiskelijoiden klassisen musiikin kuuntelemisen kokemuksia ja seuraan näiden kokemuksien kehittymistä ja niiden vaikutusta soitonopiskeluun. Työni perustuu kuunteluprojektiin, jonka ...
  • Lauluinstrumentin rakennus : harjoituksia laulavan kehon muokkaukseen 

   Thum, Kirsi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.12.2007)
   Opinnäytetyötäni varten tutkin viime vuosina tekemiäni venyttely-, lämmittely-, aktivointi- ja hengitysharjoituksia. Halusin ymmärtää niitä paremmin; sitä, mihin kehonosiin ne kohdistuvat ja miksi ne auttavat. Tavoitteenani ...
  • Kamarimusiikkia musiikkiluokille : oppilaslähtöinen kuvaus Vantaan Peltolan koulun vuoden 2005 yhteismusisointiprojektista 

   Tötterström, Anna; Nurminen, Paula (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 04.06.2007)
   Syksyllä 2005 järjestettiin kamarimusiikkiprojekti Vantaan Peltolan yläkoulun musiikkiluokkien oppilaille. Projekti oli osa Stadian BaRokkia ja Kamuja -hanketta. Ryhmät saivat ohjausta kuuden viikon ajan ja opettajina ...
  • Uuden musiikin äärellä : kokemuksia nykymusiikin opiskelusta 

   Rautio, Saara (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 29.05.2007)
   Opinnäytteessäni tarkastelen uutta musiikkia osana muusikon koulutusta Stadiassa ja Hogeschool Gentissä Belgiassa. Uuden musiikin opiskelu on avartanut käsitystäni (klassisesta) musiikista ja omasta instrumentistani ...
  • Opettajien tiimityöskentely kamarimusiikkiyhtyeen opetuksessa : Vantaan Peltolan koulun yhteismusisointiprojekti syksyllä 2005 

   Toivonen, Essi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 04.06.2007)
   Tutkin opinnäytetyössäni syksyllä 2005 järjestettyä Vantaan Peltolan koulun yhteismusisointiprojektia opettamisen näkökulmasta. Musiikkiluokkien oppilaista muodostettiin pieniä kamarimusiikkiryhmiä, joita jokaista ohjasi ...