Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Sadut ja sadutus lasten hoitotyössä 

   Asimont, Jenny (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 09.11.2007)
   Opinnäytetyö on osa hanketta draama ja musiikki lasten pelon ja kivun lievittäjänä, joka toteutettiin yhteistyössä Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lasten- ja nuorten sairaalan ...
  • Sairaanhoitajien ammatillisten kehittymistarpeiden kartoitus Länsi-Tallinnan keskussairaalan kirurgian klinikalla 

   Karu, Marianne; Kosunen, Heidi; Ojala, Tomi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 02.05.2007)
   Työn tarkoituksena oli kartoittaa sairaanhoitajien ammatillisia kehittymistarpeita sekä työympäristön vaikutusta ammatilliseen kehittymiseen. Opinnäytetyö tehtiin Länsi-Tallinnan keskussairaalan kirurgian klinikan ...
  • Stadian opiskelijahyvinvointitutkimus 2007 : kvalitatiivinen näkökulma hyvinvointiin, motivaatioon ja terveyteen 

   Suontama, Hanna; Wettenhovi, Johanna; Widenius, Johanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.11.2007)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää opiskelijahyvinvointiin ja motivaatioon vaikuttavia tekijöitä. Työn tarkoituksena oli tuottaa tietoa Helsingin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan eli HAMOK ry:n ja sen sidosryhmien ...
  • Teemahaastattelu laadullisessa tutkimuksessa 

   Hannila, Päivi; Kyngäs, Päivi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 13.05.2008)
   Teemahaastattelua käytetään, kun halutaan selvittää vähän tiedettyjä asioita. Haastattelu sopii tutkimusmenetelmäksi, kun ei tiedetä, millaisia vastauksia tullaan saamaan, ja kun vastaukset perustuvat yksilön omaan ...
  • "Tekee itse niin paljo ku pystyy" : kuntouttava työote hoitohenkilökunnan kokemana 

   Olkoniemi, Mari (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 27.11.2008)
   Opinnäytetyö oli osa Ikäihmisten kuntoutumista tukevat hoito- ja toimintaympäristöt -hanketta (IKU), jonka tavoitteena on arvioida ja kehittää asiakasläheisesti ikääntyvien ihmisten kuntoutumista ja omatoimista selviytymistä ...
  • Terveydenhoitaja lapsiin kohdistuvan perheväkivallan tunnistajana ja siihen puuttujana neuvolassa : artikkeli Terveydenhoitaja-lehteen 

   Karila, Tiina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 31.11.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kirjoittaa artikkeli. Opinnäytetyössä on kirjallisuuskatsaus, jonka tutkimustieto koostuu lapsiin kohdistuvasta perheväkivallasta, sen tunnistamisesta ja siihen puuttumisesta. Opinnäytetyö ...
  • Triage hoitajien kokemana yhteispäivystyksessä 

   Aalto, Jari; Leino, Lauri (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 21.04.2008)
   Opinnäytetyömme käsittelee hoitajien kokemuksia triagen käytöstä Peijaksen sairaalan yhteispäivystyksessä. Työmme perustuu pääkaupunkiseudulla käynnissä olevaan päivystyshankkeeseen, jonka tavoitteena on päivystystoiminnan ...
  • Tukea? kohdunkaulan solumuutoksen diagnoosin saaneet naiset vastaavat 

   Konttila, Anu; Puolakanaho, Teija (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 15.05.2008)
   Tarkoituksenamme oli kartoittaa naisten kokemuksia tuen saannista kohdunkaulan solumuutoksen diagnoosin saamisen vaiheessa. Opinnäytetyömme teoriaosassa käsiteltiin tieteellisten artikkeleiden sekä kirjallisuuden pohjalta ...
  • Tuki- ja liikuntaelimistön kehityksen huomioiminen alle 3-vuotiaan lapsen ravitsemuksessa. Osa 1: Teemapäivä vanhemmille ja terveydenhoitajille. Pieni ruokakirja. Osa 2: opaslehtinen pienten lasten vanhemmille 

   Lauronen, Kia; Lehtinen, Jenni (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2007--)
   Opinnäytetyömme on kaksiosainen, ja se on osa lapsiperheiden terveyden edistämisen projektia, jossa Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia on osallisena. Ensimmäisen työn aiheena oli Haagan terveysasemalla järjestettävä ...
  • Tuki- ja liikuntaelimistön kehityksen huomioiminen alle 3-vuotiaan lapsen ravitsemuksessa : teemapäivä vanhemmille ja terveydenhoitajille 

   Lauronen, Kia; Lehtinen, Jenni (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.05.2007)
   Opinnäytetyömme oli osa lapsiperheiden terveyden edistämisen projektia, jossa Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia ja Haagan terveysasema olivat yhteistyökumppaneina. Työn toteutusmuotona oli Haagan terveysasemalla järjestettävä ...
  • Tuntosarvet pystyssä- erityistuen tarpeessa olevan lapsiperheen tunnistaminen 

   Erkkilä, Päivyt; Kolehmainen, Kati; Pellikka, Päivi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 20.04.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata terveydenhoitajien käyttämiä menetelmiä erityistuen tarpeessa olevan lapsiperheen tunnistamisessa. Lisäksi tutkimuksessa kuvataan, mikä estää tunnistamista ja miksi se on vaikeaa. ...
  • Tytöksi ja pojaksi kasvaminen : toiminnallinen rata viidesluokkalaisille 

   Karjalainen, Jenni; Laitinen, Saila (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 10.11.2006)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli toteuttaa toiminnallinen rata tytöksi ja pojaksi kasvamisesta helsinkiläisen ala-asteen viidesluokkalaisille. Radan tarkoituksena oli tutustuttaa nuoret lähestyvään tai jo alkaneeseen ...
  • Tyypin 1 diabetesta sairastavan lapsen ja perheen ravitsemusohjaus 

   Levänen, Päivi; Pietikäinen, Olli; Rajasvuo, Minna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.12.2007)
   Opinnäytetyömme on osa Helsingin ammattikorkeakoulun ja Jorvin sairaalan lasten ja nuorten sairauksien toimialan yhteistyöprojektia, jonka tavoitteena on kehittää diabetesta sairastavan lapsen, nuoren ja heidän perheidensä ...
  • Tyypin I diabetesta sairastavan nuoren ohjausmenetelmät ja niiden vaikuttavuus : kirjallisuuskatsaus 

   Nevala, Jussi; Rautio, Antti; Sneitz, Sonja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 15.04.2008)
   Diabeetikkojen määrä on lisääntynyt viime vuosina ja sairastuvuus on edelleen nousussa. Ohjaus on tämän päivän hoitotyössä yksi sairaanhoitajan tärkeimmistä taidoista. Tätä aihetta on siis ajankohtaista käsitellä. Työ ...
  • Työterveyshoitajan puhelinpalvelu asiakkaiden kokemana 

   Galenius-Laine, Taina; Järvenpää, Kaarina; Sartokoski, Leena (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 20.04.2007)
   Opinäytetyön tarkoituksena on kuvata työterveyshoitajan antamaa puhelinpalvelun laatua asiakkaiden näkökulmasta. Aineisto kerättiin teemahaastatteluilla. Haastattelujen kohdejoukon muodostivat Helsingin kaupungin ...
  • Urologisen potilaan ohjaus : röntgenhoitajien oppimisympäristö työelämässä 

   Kauranen, Mikael; Kemppi, Kristian; Pulkkinen, Piia (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 11.09.2007)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa potilasopas TUR-P eli eturauhasen höyläystoimenpiteestä toipuvalle. Työmme on osa Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ja Länsi-Tallinnan Keskussairaala Oy:n StaLT-yhteistyöhanketta. ...
  • Vanhempien käsihygieniaohjaus sairaalaolosuhteissa. Kirjallisuuskatsaus. 

   Leppälä, Henna; Nylander, Paula (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 08.04.2008)
   Opinnäytetyö on osa lapsen, nuoren ja lapsiperheen ohjaus -projektia ja se on tehty yhteistyössä Jorvin sairaalan lasten infektio-osasto L3:n kanssa. Työn tarkoituksena on kartoittaa jo olemassa olevaa tietoa käsihygieniasta ...
  • Vastaanoton puhelinpalvelun laatu ja asiakkaiden tyytyväisyys Helsingin kaupungin Sturenkadun työterveysasemalla 

   Hiltunen, Anni; Sinisalo, Minna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 27.04.2007)
   Opinnäytetyömme on osana Helsingin kaupungin laadunkehittämisprojektia, jossa kartoitetaan työterveysaseman palvelun laatua työterveyshuollon palvelujen osalta.Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa vastaanoton ...
  • Vastasyntyneen varoitusmerkit : kotihoito-opas vanhemmille 

   Koivusaari, Saara; Löppönen, Riitta (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 02.11.2007)
   Tämä opinnäytetyö on osa Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ja Länsi-Tallinnan keskussairaala Oy:n StaLT-hanketta. StaLT-hankkeen yksi tärkeimmistä tavoitteista on olla kehittämässä hoitotyötä yhtenäisemmäksi muiden ...
  • Virtsa-avannepotilaan ohjauksen rungon suunnittelu 

   Lifländer, Iina; Mielonen, Anna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.04.2007)
   Potilaan ohjaus korostuu nykypäivänä entistä enemmän. Potilaat tarvitsevat tutkimusten mukaan enemmän ohjausta liittyen sairauteen ja sen tuomiin fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin muutoksiin. Lyhentyneet sairaalassaoloajat ...