Metsätalous

 

Uusimmat viitteet

 • Metsätalousinsinöörien ja maatalous- ja metsätieteiden maistereiden koulutuksen ja työn välinen vastaavuus 

  Riitta Kilpeläinen
  TTS:n julkaisu (2014)
  Työllistyvyys on keskeinen korkea-asteen koulutuksen tavoite. Sillä tarkoitetaan yksilön kykyjä, tietoja ja taitoja, joiden avulla hän löytää töitä, pysyy töissä ja etenee työuralla.
 • Puutavaran mittausta koskeva lainsäädäntö uudistui 

  Jukka Karri
  TTS:n julkaisu (2014)
  Uusi puutavaran mittauslaki astui voimaan heinäkuun alussa vuonna 2013. Suurin uudistuksen myötä tapahtunut muutos oli energiapuun mittauksen sisällyttäminen lain soveltamisalaan.
 • Metsäkoneyritysten suorituskyvyn johtaminen 

  Pertti Hourunranta; Arto Kettunen; Sami Partala
  TTS:n julkaisu (2013)
  Metsäkoneyritysten tuloskehitys on viime vuosina ollut heikkoa. Koneyrittäjien liiton selvitysten mukaan koneyritysten keskimääräinen nettotulos on ollut alle kaksi prosenttia liikevaihdosta.
 • Metsänhoitajien ammattiosaaminen nyt ja vuonna 2020 

  Riitta Kilpeläinen; Eila Lautanen
  TTS:n julkaisu (2014)
  Metsäalalla on edelleen menossa mittava rakennemuutos, joka koskee alan kaikkia toimijoita. Metsäsektorin toimintaa on uudistettu ja tehostettu. Painopaperimarkkinoiden kiristynyt ylituotanto Euroopassa on heikentänyt ...
 • Yritystoiminnan seuranta ja suorituskyvyn mittaaminen Metsäkoneyrittäjän vuosikellon avulla 

  Pertti Hourunranta
  TTS:n julkaisu (2014)
  Yrityksen johtaminen on usein jatkuvaa kiirettä ja yllättäen eteen tulevien asioiden hoitamista. Yrityksen järjestelmällinen kehittäminen vaatisi kuitenkin hetkittäin irrottautumista arjen rutiineista ja kokonaisuuden ...
 • Tutkimustulokset käytäntöön Metka-koulutushankkeen avulla 

  Pertti Hourunranta
  TTS:n julkaisu (2014)
  EU- ja kansallisen tason tavoitteet energia- ja ilmastoasioissa ovat vaikuttaneet voimakkaasti metsähankkeen käyttöön ja sen tutkimus- ja kehitystoimintaan Suomessa.
 • Koneellinen metsänistutus Suomessa vuonna 2013 

  Kalle Kärhä; Antti Hynönen; Tiina Laine; Markus Strandström; Kyösti Sipilä; Teijo Palander; Pekka T. Rajala
  TTS:n julkaisu (2014)
  Istutuskaudella 2013 koneellista metsänistutusta tehtiin 31 istutuskoneella ja koneistuspalveluja tuotti kaikkiaan 22 koneyritystä Suomessa.
 • Lämpöyrittäjätoiminta vuonna 2013 

  Riitta Backman; Kari Vuorio
  TTS:n julkaisu (2014)
  Vuoden 2013 lopussa Suomessa toimi 533 lämpöyrittäjien hoitamaa lämpölaitosta. Niiden käyttämä vuotuinen metsähankkeen määrä oli noin 1,34 miljoonaa irtokuutiometriä. Tämän lisäksi lämpöyritykset käyttivät muita puupolttoaineita ...
 • Yhteismetsien puukaupallinen toiminta Suomessa 

  Kalle Kärhä; Lauri Hyytiäinen; Esa Ärölä; Jukka Matilainen; Teijo Palander; Pekka T. Rajala; Paula Susila
  TTS:n julkaisu (2014)
  Stora Enso Metsän ja Itä-Suomen yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan yhteismetsät myyvät puuta hyvin säännöllisesti: yhteismetsistä 70 prosenttia oli tehnyt kerran tai useammin puukauppoja vuodessa 2000-luvulla.
 • Uusiutuvan energian polttoaineita ja lämmityslaitteita käytännön testeissä. 

  Liisa Lahdensaari-Nätt; Jyrki Kouki
  TTS:n julkaisu (2013)
  Ecohousing-projektin yhtenä tavoitteena oli kerätä kokemusperäistä ja tutkimustietoa erilaisten uusiutuvaa energiaa käyttävien lämmityskattiloiden ja tulisijojen ominaisuuksista Suomessa, Virossa ja Latviassa.
 • Metsäkoneyritysten tuloskunto on heikentynyt 

  Ville Järvinen; Simo Jaakkola
  TTS:n julkaisu (2012)
  Metsäkoneyritysten keskimääräinen nettotulos vajosi vuonna 2011 jo alle kahden prosentin ollen 1,6 prosenttia. Puunkorjuupalveluiden kysyntä oli vuonna 2011 keskimääräisellä tasolla. Kovat kustannusnousut ja kausiluonteisuus ...
 • Bioenergia-alan nykytila Etelä-Pohjanmaalla - asiatuntijaseminaarin SWOT-analyysi 

  Risto Lauhanen; Hannu Humalamäki
  TTS:n julkaisun (2006)
  Bioenergia-ala nähdään Etelä-Pohjanmaalla paikallisena mahdollisuutena ja vahvuutena. Sen kotimaisuus, työllisyysvaikutukset, aluetaloudellisuus sekä metsän, pellon ja suon runsaat raaka-ainelähteet tunnetaan. Toisaalta ...
 • Metsänomistajien näkemykset puutavaran tehdasmittauksesta 

  Risto Lauhanen; Niina Virtanen
  TTS:n julkaisun (2006)
  Metsäliiton Tehdasmittaus Oy, Metsäliiton Länsi-Suomen hankinta-alue sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu selvittivät näkemyksiä tehdasmittauksesta vuonna 2004 puukauppoja tehneiltä Länsi-Suomen hankinta-alueen puunmyyjiltä.
 • Puupellettien käyttö kiinteistöjen lämmityksessä 

  Seppo Tuomi; Jyrki Kouki
  TTS:n julkaisu (2001)
  Työtehoseuran metsäosaston tutkimuksessa selvitettiin puupellettien käytön nykytilannetta, pellettien polttoaineominaisuuksia sekä pellettipoltinten ja -takkojen lämpö- ja käyttöteknisiä ominaisuuksia.
 • Metsäsuunnitelman vaikutus taimikonhoito- ja ensiharvennuspäätöksiin 

  Yrjö Niskanen
  TTS:n julkaisun (2006)
  Metsäsuunnitelman vaikutusta metsänomistajien metsänkäyttöpäätökseen tutkittiin maastokäynnein sekä asiakirjojen ja metsänomistajien haastatteluiden avulla. Aineisto kattaa vuodet 1990 - 2000. Metsäsuunnitelmien vaikutukset ...
 • Yksityismetsänomistuksen rakenne ja rakennemuutos 2000-luvulla 

  Pekka Ripatti
  TTS:n julkaisun (2006)
  Suurimman yksityismetsien sosioekonomisen omistajaryhmän vuonna 2003 muodostivat eläkeläiset, joita oli 43 prosenttia. Palkansaajia oli vajaa kolmannes sekä maa- ja metsätalousyrittäjiä hieman vajaa viidesosa. Muita yrittäjiä ...
 • Lämpöyrittäjätoiminta vuonna 2011 

  Kari Vuorio
  TTS:n julkaisu (2012)
  Lämpöyrittäjyys on pienyritystoimintaa, jossa myytävä tuote on ”lämpö”. Vuoden 2011 lopussa Suomessa oli toiminnassa ainakin 505 lämpöyrittäjien hoitamaa lämpölaitosta. Laitosten lukumäärä on lisääntynyt vuosittain muutamalla ...
 • Markkinoilla olevat taimikonhoidon työvälineet 

  Arto Mutikainen
  TTS:n julkaisun (2006)
  Metsänomistajat tekevät omatoimisesti lähes 70 prosenttia keskeisistä yksityismetsien metsänhoitotöistä. Taimikonhoidon tärkeintä työvälinettä raivaussahaa oli vuoden 2006 maaliskuussa Suomessa markkinoilla 15 tuotemerkkiä ...
 • Small-scale wood harvesting technology in European forestry and its contribution to rural development 

  Auvi Kaivola; Tua Kauppala
  TTS:n julkaisu (2002)
  The "Small-scale Wood Harvesting Technology in Europe and its Contribution to Rular Development" (SMALLFORE) project explored development need and possibilities for small-scale wood harvesting technology to promote the ...
 • Puutuotetoimialan pienyritysten taloudelliset menestystekijät 

  Riitta Backman; Pertti Hourunranta
  TTS:n julkaisun (2006)
  Tiedotteessa tarkastellaan Puutuotealan pienyritysten taloudellisia menestystekijöitä vuosien 2002 - 2004 tilinpäätöstietojen perusteella. Alan kannattavuutta kuvataan keskeisillä taloudellisilla tunnusluvuilla. Lisäksi ...

Näytä lisää