VATT Tutkimukset

 

Uusimmat viitteet

 • Yritysverotukien käsite, luokittelu ja vaikuttavuus 

  Einiö, Elias; Kari, Seppo; Nivala, Annika; Orrenius, Hanna; Rama, Njomza; Äimä, Kristiina
  VATT Tutkimukset : 193 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 27.04.2023)
  Selvitys tarkastelee verotukien raportointia Suomessa ja ulkomailla sekä eräiden elinkeinoverotukseen sisältyvien verotukien vaikuttavuutta. Ensimmäisen kysymyksen osalta arvioidaan, kuinka hyvin nykyinen verotukien ...
 • Alueelliset palkkaerot sosiaali- ja terveydenhuollossa 

  Lyytikäinen, Teemu; Saxell, Tanja; Siikanen, Markku; Toikka, Max
  VATT Tutkimukset : 192 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 25.03.2022)
  Alueelliset erot sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden palkoissa voivat johtaa merkittäviin alue-eroihin palvelutuotannon kustannuksissa, sillä henkilöstökulut muodostavat valtaosan kustannuksista. Tässä tutkimuksessa ...
 • Asuntojen hintojen alueellinen eriytyminen Suomessa 

  Eerola, Essi; Lyytikäinen, Teemu; Vanhapelto, Tuuli
  VATT Tutkimukset : 191 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 18.12.2020)
  Asuntohintakehitystä seurataan tarkasti julkisessa keskustelussa. Laskevat asuntohinnat merkitsevät asuntojen nykyisten omistajien varallisuuden laskua. Vastaavasti asuntohintojen nousu heikentää erityisesti pienituloisten ...
 • Ajopuusta mallioppilaaksi. Näkökulmia Suomen polusta vaurauteen 

  Leppänen, Seppo
  VATT Julkaisut : 73 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 27.10.2020)
  Talousneuvoston pitkäaikainen pääsihteeri Seppo Leppänen pohtii kirjassaan Ajopuusta mallioppilaaksi: näkökulmia Suomen polusta vaurauteen maamme yhteiskunnan ja talouden kehitystä kriiseistä kärsivästä ajopuusta ...
 • Yritysveropohjan harmonisointi (CCCTB) ja Suomen yhteisöverotuotto 

  Kauppinen, Ilpo; Ropponen, Olli
  VATT Tutkimukset : 190 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 17.06.2020)
  Tässä tutkimuksessa arvioidaan Euroopan komission direktiiviesityksen mukaisen yhteisen yhdistetyn veropohjan (CCCTB) verotuottoseuraamuksia Suomelle. Komission esitys on jatkoa vuonna 2011 tehdylle esitykselle ja on ...
 • Aktiivimallin vaikutukset työttömiin ja TE-toimistojen toimintaan 

  Kyyrä, Tomi; Naumanen, Päivi; Pesola, Hanna; Uusitalo, Roope; Ylikännö, Minna
  VATT Tutkimukset : 189 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 01.11.2019)
  Raportissa arvioidaan vuoden 2018 alussa käyttöönotetun aktiivimallin vaikutuksia. Mallin tavoitteena oli lisätä työllisyyttä kannustamalla työttömiä aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen työnhaussa koko työttömyysjakson ajan. ...
 • Eliittilukioiden vaikutukset ylioppilaskirjoitusten tuloksiin 

  Tervonen, Lassi; Kortelainen, Mika; Kanninen, Ohto
  VATT Tutkimukset : 186 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.05.2017)
  Tutkimuksessa selvitetään minkälaisia vaikutuksia eliittilukioon pääsyllä ja siellä opiskelulla on ylioppilaskirjoitusten tuloksiin. Analyysi keskittyy viiteen pääkaupunkiseudun lukioon, joiden yleislinjojen keskiarvorajat ...
 • Verotuet valtion politiikkavälineenä ja ohjauskeinona 

  Rauhanen, Timo
  VATT Julkaisut : 71 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 26.05.2017)
  Julkisen sektorin rahoituksesta huolehtimisen lisäksi verotukselle on usein asetettu muitakin tavoitteita. Niiden saavuttamiseksi käytettäviä ohjauskeinoja ja politiikkavälineitä ovat erimuotoiset veronhuojennukset eli ...
 • Suomen talous 2015–2030: Laskelmia politiikkatoimien vaikutuksista 

  Honkatukia, Juha; Lehmus, Markku
  VATT Tutkimukset : 183 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.05.2016)
  Raportissa tarkastellaan Suomen talouden kehitystä vuoteen 2030 sen valossa, miltä kehitys näyttäisi ilman politiikkamuutoksia ja toisaalta sen jälkeen, kun otetaan huomioon jo päätetyt politiikkamuutokset sekä keskeiset ...
 • Korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräysten aluetaloudelliset vaikutukset 

  Honkatukia, Juha; Simola, Antti; Airaksinen, Miimu; Vainio, Terttu
  VATT Tutkimukset : 182 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.09.2015)
  Tutkimme EU:n energiatehokkuusdirektiivin taloudellisia vaikutuksia Suomessa sekä kansallisella että suuraluetasolla. Suomella on ohjeellisena tavoitteena vähentää energian loppukäyttöä 310 TWh:iin vuoteen 2020 mennessä. ...
 • Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2015–2030 

  Honkatukia, Juha; Niemi, Janne; Ahokas, Jussi; Simola, Antti; Tamminen, Saara; Lehmus, Markku
  VATT Tutkimukset : 181 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 26.05.2015)
  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan työvoiman tarpeen kehitystä Suomen taloudessa vuosien 2015 ja 2030 välisenä aikana. Tutkimuksessa laaditaan Suomen taloudesta tulevaisuusskenaarioita, joiden perusteella lasketaan ...
 • Hyvän valtionosuusjärjestelmän periaatteet 

  VATT-työryhmä; Saarimaa, Tuukka; Pursiainen, Heikki; Tukiainen, Janne
  VATT-julkaisuja : 70 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 13.05.2015)
  Suomen julkinen sektori on kansainvälisessä vertailussa poikkeuksellisen hajautettu paikallistasolle eli kunnille. Tästä syystä valtion kunnille maksamat valtionosuudet ovat merkittävä menoerä. Nyt käsillä olevassa VATT ...
 • Veromuutosten vaikutukset sukupuolen mukaan vuosina 1993–2012 

  Viitamäki, Heikki; Riihelä, Marja
  VATT Tutkimukset : 180 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.02.2015)
  Tutkimuksessa on arvioitu veropoliittisten ratkaisujen vaikutuksia naisten ja miesten väliseen taloudelliseen tasa-arvoon vuosina 1993–2012. Veromuutosten seurauksena ansiotuloverotus on merkittävästi keventynyt. Vaikutukset ...
 • Lukioiden väliset erot ja paremmuusjärjestys 

  Pursiainen, Heikki; Kortelainen, Mika; Pääkkönen, Jenni
  VATT Tutkimukset : 179 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.11.2014)
  Tutkimuksessa selvitetään Suomen päivälukioiden tuottamia arvonlisiä ja arvonlisiin pohjautuvia paremmuusjärjestyksiä vuosille 2002-2013. Lukioiden välinen vertailu perustuu arvonlisämenetelmään, jossa kontrolloidaan ...
 • Kansantalouden kehitys vähähiiliskenaarioissa 

  Honkatukia, Juha; Niemi, Janne; Tamminen, Saara
  VATT Tutkimukset : 178 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.11.2014)
  Low Carbon Finland 2050 -platform -hankkeen loppuraportti Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kansantalouden kehitystä Low Carbon 2050-skenaarioissa. Tarkasteluun käytetään laskennallista yleisen tasapainon mallia, jossa ...
 • Julkisen talouden kestävyysvaje ja eläkeiän nostaminen 

  Oksanen, Heikki
  VATT Tutkimukset : 177 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.10.2014)
  Tutkimuksessa tarkastellaan vanhuuseläkeiän merkittävää nostamista, ensin viidellä vuodella 10 vuoden aikana ja vasta sen jälkeen sen sitomista elinajan pitenemiseen. Selvitystä tarvitaan, jotta saadaan perusteltu kokonaiskuva ...
 • Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen 

  VATT-työryhmä; Sarvimäki, Matti; Ansala, Laura; Eerola, Essi; Hämäläinen, Kari; Hämäläinen, Ulla; Pesola, Hanna; Riihelä, Marja
  VATT-julkaisuja : 67 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.06.2014)
  VATT Analyysit on laajalle lukijakunnalle tarkoitettu julkaisusarja, jossa valotetaan laitoksen tutkijavoimin kansantalouden ja talouspolitiikan keskeisiä kysymyksiä. Käsillä oleva VATT Analyysi kuvaa maahanmuuton ...
 • Kriisien jälkeen – Suomen talouden rakenteellinen kehitys vuosina 2013–2030 

  Honkatukia, Juha; Ahokas, Jussi; Simola, Antti
  VATT Tutkimukset : 176 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 10.02.2014)
  Tässä tutkimusraportissa esitellään Suomen talouden ennakoitu perusura ja sen taustaskenaario vuosille 2013–2030. Tutkimus on osa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja neljän ministeriön (TEM, OKM, VM, STM) toteuttamaa ...
 • Vuokrataso Helsingin ARA-asuntokannassa 

  Eerola, Essi; Saarimaa, Tuukka
  VATT Tutkimukset : 175 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 16.12.2013)
  ARA-asuntotuotannon keskeinen tavoite on pienituloisten kotitalouksien asumiskustannusten alentaminen. Lisäksi erityisesti Helsingissä ARA-asuntoja pidetään tärkeänä keinona asuinalueiden eriytymisen ehkäisyssä. Tämänkin ...
 • Sukupolvenvaihdoksen vaikutus perheyritysten toimintaan 

  Ropponen, Olli
  VATT Tutkimukset : 174 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.10.2013)
  Tässä tutkimuksessa arvioidaan sukupolvenvaihdoksen ja siihen liittyvien perintöveroseuraamusten vaikutuksia yrityksen voitonjakoon, rahoitukseen ja suorituskykyyn. Suorituskyvyllä tarkoitetaan yrityksen kasvua ja ...

Näytä lisää