Viimeksi syötetyt VATT-tutkimuksia (1990-2008)

Viitteet 21-40 / 86

  • Yrittäjyyden tila 2002-2004 

   Kiander, Jaakko; Voipio, Iikko; Martikainen, Minna
   VATT-tutkimuksia : 112 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.09.2004)
   Tässä tutkimuksessa on raportoitu tuloksia, joita on saatu kolmesta peräkkäisinä vuosina yrittäjille suunnatusta kyselystä. Kyselyjen tarkoituksena on ollut selvittää yrittäjyyden tilan, näkemysten ja kokemusten muutoksia ...
  • Vakaus- ja kasvusopimuksen ensimmäiset vuodet 

   Romppanen, Antti
   VATT-tutkimuksia : 108 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.04.2004)
   Euroopan unionin vakaus- ja kasvusopimus hyväksyttiin vuonna 1997. Sopimuksella pyrittiin vahvistamaan talouspolitiikan koordinointia ja takaamaan kurinalainen finanssipolitiikka euroalueella. Sopimuksen mukaan euromaiden ...
  • Työvoiman hankinta julkisessa työnvälityksessä 

   Räisänen, Heikki
   VATT-tutkimuksia : 107 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.02.2004)
   Tutkimuksessa käsitellään työvoiman hankintaa julkisessa työnvälityksessä vuonna 2002. Julkisen työnvälityksen kautta virtaa vuodessa noin 315 000 avointa työpaikkaa. Yritykset ovat suurin rekrytoija. 10 suurinta kaupunkia ...
  • Muuttoliike, työssäkäynti ja työvoimavarat Uudellamaalla 

   Tuomala, Juha; Montén, Seppo
   VATT-tutkimuksia : 105 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.12.2003)
   Tutkimuksessa selvitetään muuttoliikkeen, työmatkapendelöinnin ja tulevan työvoimatarpeen merkitystä Uudellemaalle ja pääkaupunkiseudulle. Muuttaminen pääkaupunkiseudulle kohensi työttömien työllistymismahdollisuuksia ...
  • Energiaverotuksen asema EU:n laajuisen päästökaupan yhteydessä. Loppuraportti 

   Honkatukia, Juha; Forsström, Juha; Tamminen, Eero
   VATT-tutkimuksia : 102 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.09.2003)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan energiaverotuksen asemaa EU:n laajuisen päästökaupan yhteydessä. Tutkimuksessa arvioidaan kolmea erilaista energiaverotuksen toteutusvaihtoehtoa päästökaupan piiriin kuuluvilla toimialoilla. ...
  • Maksaako asumistuen saaja muita korkeampaa vuokraa? 

   Kangasharju, Aki
   VATT-tutkimuksia : 101 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.08.2003)
   Tässä työssä arvioidaan, vaikuttaako asumistuen saaminen vuokralla asuvien tuensaajakotitalouksien neliövuokraan. Analyysi suoritetaan noin 15 600 kotitalouden otoksella Tilastokeskuksen tulonjakotilastosta vuosina 1993-2000. ...
  • Euroopan unionin itälaajentuminen ja maahanmuutto Suomeen 

   Sarvimäki, Matti
   VATT-tutkimuksia : 98 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.06.2003)
   Tutkimuksessa tarkastellaan siirtolaisuuden talousteorioita sekä Euroopan unionin itälaajentumisen jälkeisen siirtolaisuuden suuruusluokkaa ja vaikutuksia Suomen makrotaloudelle. Aikaisemman tutkimuksen perusteella 0,5-6,2 ...
  • Maailman kilpailukykyisin maa? Tuottavuus ja investoinnit Suomessa 1975-2000 

   Junka, Teuvo
   VATT-tutkimuksia : 95 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.04.2003)
   Työn tuottavuus kasvoi Suomessa vuosina 1976-2000 keskimäärin kolme prosenttia vuodessa. Teollisuudessa kasvu oli keskimäärin 5,7 prosenttia vuodessa. Teollisuudessa työn tuottavuuden kasvu oli yli kolminkertainen ...
  • Hoivapalvelut ja eläkemenot vuoteen 2050 

   Parkkinen, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 94 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.11.2002)
   Tutkimuksessa on Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja kansantalouden tilinpidon tilastosarjoihin tukeutuen tarkasteltu yhtäältä julkisten ja yksityisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen sekä toisaalta eläkemenojen ...
  • Rakenteellinen työttömyys. Tutkimusinventaari ja politiikkajohtopäätökset 

   Räisänen, Heikki
   VATT-tutkimuksia : 92 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 23.09.2002)
   Tutkimus käsittelee rakenteellista työttömyyttä ja siihen vaikuttavia politiikkatoimenpiteitä. Tutkimuksen keskeinen aineisto on 44 tutkimuksen inventaari 1) tulonjakoon, 2) verotukseen ja työn kysyntään, 3) sosiaaliturvaan, ...
  • Terveyskeskusten tuottavuus vuosina 1997 ja 1998 sekä tuottavuuseroja selittävät tekijät 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi; Räty, Tarmo; Koskinen, Ville
   VATT-tutkimuksia : 88 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 14.05.2002)
   Tutkimuksessa on data envelopment analyysin avulla vertailtu 167 yleislääkärijohtoisen terveyskeskuksen tuottavuuseroja vuosina 1997 ja 1998 sekä estimoitu havaitun tehottomuuden yhteyttä terveyskeskusten toimintaympäristöä ...
  • Funktionaalinen tulonjako Suomessa 

   Kyyrä, Tomi
   VATT-tutkimuksia : 87 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.03.2002)
   Työn ja pääoman välinen eli funktionaalinen tulonjako oli Suomessa varsin vakaa pitkän aikaa aina 1980-luvun lopulle asti. 1990-luvun alun lamavuosina työn osuus ensin nousi ennätysmäiseksi mutta supistui sitten muutamassa ...
  • Työvoimakoulutuksen vaikutus työttömien työllistymiseen 

   Tuomala, Juha
   VATT-tutkimuksia : 85 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.03.2002)
   Tutkimus käsittelee aktiivisen työvoimapolitiikan sekä erityisesti työvoimakoulutuksen vaikutuksia työttömän yksilön mahdollisuuksiin löytää työpaikka avoimilta työmarkkinoilta. Tarkoituksena oli selvittää, miten ...
  • Menestyksen mitta? Vaihtoehtoisia mittareita aluetalouden kehitykselle 

   Moisio, Antti; Kangasharju, Aki; Ahtonen, Sanna-Mari
   VATT-tutkimuksia : 84 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.01.2002)
   Tutkimuksessa tarkastellaan viime vuosien aluekehitystä kuuden alueryhmän tasolla (Helsingin seutu, muut kasvukeskukset, teollisuuskeskukset, maaseudun palvelukeskukset, muut maakuntakeskukset ja harvaan asuttu maaseutu). ...
  • Sosiaalinen pääoma - käsitteet, suuntaukset ja mekanismit 

   Ruuskanen, Petri
   VATT-tutkimuksia : 81 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.10.2001)
   Tutkimuksessa tarkastellaan sosiaalisen pääoman käsitteen teoreettista taustaa ja eri suuntauksia. Samalla pyritään selkeyttämään sosiaalisen pääoman lähteiden ja tuotosten välisiä kytkentöjä. Työssä esitetään, että on ...
  • Tuloerot ja eriarvoisuus suuralueilla pitkällä aikavälillä 1971-1998 ja erityisesti 1990-luvulla 

   Sullström, Risto; Riihelä, Marja
   VATT-tutkimuksia : 80 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.07.2001)
   Tutkimuksessa tarkastellaan suuralueiden tulonjaon ja eriarvoisuuden muutoksia vuosina 1971-1998. Aineistoina ovat kotitalouskohtaiset kulutustutkimukset (1971-1996) ja tulonjakotilastot (1990-1998). Erityistä huomiota ...
  • Suomen kansallisen ilmasto-ohjelman taloudelliset vaikutukset 

   Kemppi, Heikki; Perrels, Adriaan; Lehtilä, Antti
   VATT-tutkimuksia : 75 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 27.06.2001)
   Tämä raportissa esitetään kansallisen ilmasto-ohjelman toteuttamisen kokonaistaloudellisia vaikutuksia. Taloudelliset ja kokonaistaloudelliset vaikutukset on laskettu energiajärjestelmämallilla (EFOM) ja kokonaistaloudellisella ...
  • Työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta ja ennakoinnista 

   Romppanen, Antti; Tuomala, Juha; Venetoklis, Takis; Ilmakunnas, Seija
   VATT-tutkimuksia : 77 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.05.2001)
   Aktiivisella työvoimapolitiikalla on suhdannepoliittinen, rakennepoliittinen ja sosiaalipoliittinen tehtävä. Samalla käytännön työvoimapolitiikka koostuu suuresta joukosta yksittäisiä toimenpiteitä. Kokonaiskuvan saamiseksi ...
  • Kannustinloukku-uudistuksen vaikutukset työvoiman tarjontaan 

   Uusitalo, Roope; Laine, Veli
   VATT-tutkimuksia : 74 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 27.02.2001)
   Tutkimuksessa selvitetään kannustinloukkutyöryhmän esittämien uudistusten vaikutuksia työnteon kannattavuuteen ja kannustimien muutosten vaikutusta työvoiman tarjontaan. Aluksi osoitetaan työn tarjontateorian avulla, ...
  • Osakeyhtiöiden verotuksen investointikannustimet 

   Kröger, Outi
   VATT-tutkimuksia : 70 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2000)
   Eriytetty tuloverojärjestelmä aiheuttaa noteeraamattomissa osakeyhtiöissä investointikannustimen, kun osinko verotetaan osittain ansiotulona ja osittain pääomatulona. Vuoden 1997 yritysaineiston perusteella 35 prosentilla ...