Viimeksi syötetyt VATT-tutkimuksia (1990-2008)

Viitteet 1-20 / 86

  • Kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmä: Vaihtoehtoja uudistuksen toteuttamiseksi 

   Moisio, Antti; Lyytikäinen, Teemu; Lehtonen, Sanna
   VATT-tutkimuksia : 141 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2008)
   Raportissa tutkitaan kuntien peruspalvelujen valtionosuuskriteereitä. Lisäksi arvioidaan nykyistä valtionosuusjärjestelmää ja tehdään esityksiä uusista valtionosuusmalleista. Tutkimuksessa ehdotetaan kuuteen osamalliin ...
  • Ilmasto- ja energiapoliittisten toimenpiteiden vaikutukset energiajärjestelmään ja kansantalouteen 

   Honkatukia, Juha; Forsström, Juha
   VATT-tutkimuksia : 139 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.12.2008)
   Tässä tutkimuksessa arvioidaan valmisteilla olevan energia- ja ilmastopoliittisen toimenpideohjelman vaikutuksia energian tuotantoon ja kulutukseen sekä koko kansantalouteen. Vaikutusarviot perustuvat energiataloutta ...
  • Kokonaistuottavuuden kehitys yliopistoissa 

   Räty, Tarmo; Harava, Maiju
   VATT-tutkimuksia : 138 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.10.2008)
   Tässä tutkimuksessa kehitetään kokonaistuottavuuden mittareita yliopistoille. Tuottavuus lasketaan vertaamalla perus- ja jatkotutkintokoulutuksen sekä julkaisutoiminnan määriä panoksiin, joita mitataan kustannuksilla. ...
  • Tuloksellisuuden ja tuottavuuden mittaus ammattikorkeakouluissa 

   Räty, Tarmo; Aaltonen, Juho; Kirjavainen, Tanja
   VATT-tutkimuksia : 137 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.05.2008)
   Tässä tutkimuksessa käsitellään ammattikorkeakoulujen tuloksellisuusrahoituksen kehittämistä ja ammattikorkeakoulujen tuottavuusmittausta. Tuloksellisuusmittaristo on niin laaja ja laskentatavaltaan monimutkainen, että ...
  • Väestön ikääntymisen vaikutukset kuntatalouteen 

   Parkkinen, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 136 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2007)
   Tässä tutkimuksessa on rakennettu ikääntyvän väestön taloudellisia vaikutuksia arvioiva kuntatalouden laskentamalli. Se perustuu kuntatalouteen vuonna 2004 sekä vuoteen 2040 ulottuvan väestöennusteen mukaiseen kunnittaisen ...
  • Perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisen peruskoulutuksen tuottavuus ja tehokkuus - Loppuraportti 

   Moisio, Antti; Aaltonen, Juho; Kirjavainen, Tanja; Ollikainen, Virve
   VATT-tutkimuksia : 135 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.06.2007)
   Raportissa tehdään yhteenveto perusopetusta, lukioita ja ammatillista peruskoulutusta koskevien tutkimusten tuloksista sekä tehdään ehdotuksia jatkotutkimuksesta ja aineistojen kehittämiskohteista. Tulosten perusteella ...
  • Ohjailusta kilpailuun - Suomen hallitusten kasvu- ja rakennepolitikka vuosina 1962-1999 

   Mannermaa, Kauko
   VATT-tutkimuksia : 134 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.05.2007)
   Tutkimus tarkastelee Suomen hallitusten vuosina 1962–99 harjoittaman kasvu- ja rakennepolitiikan sisältöä, muuttumista ja muutosten syitä. Erityisesti arvioidaan kasvu- ja rakennepoliittiseen ajatteluun vaikuttaneiden ...
  • Ammatillisen peruskoulutuksen kustannustehokkuus 2001-2003 

   Ollikainen, Virve
   VATT-tutkimuksia : 132 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.04.2007)
   Tutkimuksessa tarkastellaan ammatillisen peruskoulutuksen kustannustehokkuutta Suomessa vuosina 2001–2003. Tehokkuusluvut kunkin koulutuksen järjestäjän jokaiselle koulutusalalle lasketaan DEA-menetelmää käyttäen. Panoksena ...
  • Nuorten lukiokoulutuksen tehokkuus 2000-2004 

   Kirjavainen, Tanja
   VATT-tutkimuksia : 131 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 27.03.2007)
   Tutkimuksessa tarkastellaan lukioiden tehokkuutta ja kunnallisten lukiokoulutuksen järjestäjien opetuksen kustannustehokkuutta vuosilta 2000 - 2004. Lukioiden tehokkuutta arvioidaan ylioppilaskirjoitusmenestystä selittävillä ...
  • Tuloerojen ja taloudellisen eriarvoisuuden mittaamisesta: Sovellus Suomen kulutustutkimuksilla 

   Lintunen, Jussi
   VATT-tutkimuksia : 130 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 09.03.2007)
   Tutkimuksessa tarkastellaan kolmen yleisesti käytetyn eriarvoisuusmitan, laajennetun Gini-kertoimen, Atkinsonin indeksin sekä yleistetyn entropian, ominaisuuksia tuloerojen kuvaajina. Tavoitteena on havainnollistaa mittojen ...
  • Julkisen talouden liikkumavara vuoteen 2030 mennessä 

   Kiander, Jaakko
   VATT-tutkimuksia : 129 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 09.03.2007)
   Tämän raportin tavoitteena on arvioida talouspolitiikan pitkän aikavälin liikkumavaraa Suomessa. Raportissa esitetään julkisen talouden menopainelaskelmia ja kansantalouden vaihtoehtoisia kehitysskenaarioita ja arvioidaan ...
  • Suomen elintarvike- ja ruokapalvelualan rakenne, kilpailullisuus ja taloudellinen suorituskyky 

   Karikallio, Hanna
   VATT-tutkimuksia : 126 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.11.2006)
   Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen elintarvike- ja ruokapalvelualojen kehitystä vuosina 1994-2003. Tutkimuksessa kuvataan toimialojen rakennetta sekä alojen kehitykseen keskeisesti vaikuttaneita tekijöitä viimeisen 10 ...
  • Kulutusverotus teoriasta käytäntöön - Vaikuttaako arvonlisäverotus kuluttajahintoihin? 

   Teppala, Tiina
   VATT-tutkimuksia : 125 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.10.2006)
   Työssä käsitellään verotuksen yleisten periaatteiden kautta kulutusverojen rakennetta ja teoriaa, ja empiriaosassa keskitytään tarkastelemaan arvonlisäveromuutosten vaikutusta kuluttajahintoihin EU15-maissa. Tässä tutkimuksessa ...
  • Mitattavissa oleva tuottavuus Suomen yliopistoissa 

   Räty, Tarmo; Kivistö, Jussi
   VATT-tutkimuksia : 124 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.08.2006)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää sovellettavissa olevia tuottavuusmittareita yliopistoille. Keskeisiä kriteereitä ovat mittarien riittävä läpinäkyvyys, joustavuus erilaisten päätöskriteereiden suhteen ja sopeutuvuus ...
  • Yritysten toimintaympäristö: Kyselytutkimuksen tuloksia vuosilta 2002-2005 

   Kiander, Jaakko; Martikainen, Minna; Pihkala, Timo; Voipio, Iikko
   VATT-tutkimuksia : 123 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 15.06.2006)
   Julkaisussa raportoidaan neljästä peräkkäisinä vuosina yrityksille suunnatusta kyselytutkimuksesta saatuja tuloksia. Kyselyjen tarkoituksena on ollut selvittää yritysten odotuksia ja niiden mielipiteitä niiden toimintaympäristön ...
  • Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden arvonlisäverotus EU:ssa ja Suomessa 

   Rauhanen, Timo; Peltoniemi, Ari
   VATT-tutkimuksia : 122 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.06.2006)
   Suomen elintarvikkeiden arvonlisäverokanta (17 %) on EU25-maiden viidenneksi korkein. Kaikki EU-maat voivat halutessaan soveltaa elintarvikkeisiin alennettua verokantaa. Suomessa ruokatarjoilun verokanta on 22 prosenttia ...
  • TK, tuottavuus ja taloudellinen kasvu 

   Kiander, Jaakko; Junka, Teuvo; Berghäll, Elina
   VATT-tutkimuksia : 121 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.05.2006)
   Tässä raportissa pyritään arvioimaan T&K-toiminnan kansantaloudellisia hyötyjä. Kyseessä on kokoava tutkimus, jossa kartoitetaan jo olemassa olevaa tutkimustietoa T&K-rahoituksen vaikuttavuudesta projekti- ja yritystasolla ...
  • Kestävän kulutuksen mahdollisuudet ekotehokkaassa elinympäristössä 

   Perrels, Adriaan; Ahlqvist, Kirsti; Heiskanen, Eva; Lahti, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 120 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.04.2006)
   Tässä julkaisussa raportoidaan KulMaKunta hankkeen tuloksista. Tutkimuksessa selvitettiin skenaarioiden avulla mikä olisi kulutuksen ekotehokkuuden toteuttamiskelpoinen parannuspotentiaali. Skenaariot keskitettiin ...
  • Kunnallisen päivähoidon yksikkökustannukset: Miksi kunnat ovat niin erilaisia? 

   Kangasharju, Aki; Aaltonen, Juho
   VATT-tutkimuksia : 119 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 06.04.2006)
   Tässä taloustieteellisessä työssä analysoidaan kunnallisen päivähoidon yksikkökustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ja arvioidaan olosuhde-erojen ja toiminnallisen tehottomuuden vaikutusta yksikkökustannuksiin. Tehottomuuden ...
  • Kokonaiskulutuksen kehitys Suomessa talouden ulkopuolisten tekijöiden suhteen vuosina 1985-2001 

   Ropponen, Olli
   VATT-tutkimuksia : 117 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 27.12.2005)
   Tutkimuksessa tarkastellaan elinkaarimallin lähtökohdista kotitalouden viitehenkilön iän, syntymävuoden (kohortin) ja tarkasteluvuosien vaikutusta kokonaiskulutukseen. Aineistoina käytetään Tilastokeskuksen vuosien 1985, ...