Selaus syöttöajan mukaan kokoelmassa VATT-tutkimuksia (1990-2008)

  • Kasvihuonekaasupäästöjen alentamisen taloudelliset vaikutukset Suomessa 

   Kemppi, Heikki; Perrels, Adriaan; Pohjola, Johanna
   VATT-tutkimuksia : 73 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2000)
   Tässä tutkimuksessa esitetään Kioton ilmastosopimuksen Suomen sitoumusten toteuttamisen taloudellisten vaikutusten ns. 1 vaiheen tutkimuksen tuloksia. Ensimmäinen vaiheen, joka alkoi huhtikuussa 1999 ja loppui huhtikuussa ...
  • Asuntojen hinta-laatusuhde Joensuussa, semiparametrinen estimointi 

   Räty, Tarmo; Kyllönen, Lauri
   VATT-tutkimuksia : 67 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.10.2000)
   Asuntomarkkinat käsitetään usein alueen tai asuntotyyppien mukaan luokiteltuna kokonaisuutena, jonka päällimmäisenä kysymyksenä on hintakehitys. Kuitenkin asunnon myynti tai hankintapäätökseen liittyy muitakin määritteitä, ...
  • Työhön vai eläkkeelle? Ikääntyvien työttömien valinnat työmarkkinoilla 

   Pyy-Martikainen, Marjo
   VATT-tutkimuksia : 66 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.06.2000)
   Tutkimuksessa tarkastellaan ikääntyvien työttömien työttömyyden päättymistapoihin vaikuttavia tekijöitä hierarkkisen multinomi-logit-mallin avulla. Tutkimusaineistona on yksilötason rekisteriperusteinen paneeliaineisto, ...
  • Muuttopäätös ja aluevalinta Suomen sisäisessä muuttoliikkeessä 

   Häkkinen Iida
   VATT-tutkimuksia : 65 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.06.2000)
   Tutkimuksessa selvitetään, mitkä tekijät selittävät yksilön muuttopäätöstä Suomessa, ja arvioidaan yksilön ja alueiden ominaisuuksien vaikutusta kohdealueen valintaan. Empiirisissä tarkasteluissa hyödynnetään rekisteripohjaista ...
  • Valtion palkat yleisiin työmarkkinoihin verrattuna: vuodet 1989 - 1997 

   Korkeamäki, Ossi
   VATT-tutkimuksia : 61 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 26.01.2000)
   Tutkimuksessa verrataan vuodet 1989-1997 kattavan suomalaisen henkilöpaneelin avulla palkkakehitystä valtiolla ja yleisillä työmarkkinoilla. Molemmille sektoreille estimoidaan inhimillisen pääoman teoriaan perustuvat ...
  • Paikallinen sopiminen ja yritysten työvoiman kysyntä 

   Uusitalo, Roope
   VATT-tutkimuksia : 62 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 26.01.2000)
   Tutkimuksessa selvitetään paikallisten sopimusten vaikutusta yritysten työvoiman kysyntään ja tuottavuuteen. Paikallisen sopimisen vaikutusta analysoidaan estimoimalla työvoiman kysyntä- ja tuotantofunktioita. Tulosten ...
  • Finanssikriisit, yritysten nettovarallisuus ja makrotaloudellinen vakaus 

   Rantala, Anssi
   VATT-tutkimuksia : 55 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tutkimuksessa tarkastellaan modernia teoreettista kirjallisuutta hyödyntäen, miten finanssikriisin vaikutukset leviävät reaalitalouteen yritysten investointien kautta. Finanssikriisiin liittyy usein varallisuushintojen ...
  • EU:n kauppapolitiikkaa itälaajenemisen kynnyksellä 

   Mäkelä, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 53 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Julkaisussa käsitellään Europpan unionin kauppapolitiikkaa eri näkökulmilta. Erityisteemana on EU:n itälaajenemisen vaikutus kauppapolitiikkaan ja liittyvien maiden mahdollisuudet sopeutua EU:n ulkomaankauppapolitiikkaan. ...
  • Työpaikkojen syntyminen ja päättyminen ja rakenteellinen työttömyys 

   Holm, Pasi; Sinko, Pekka; Tossavainen, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 52 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tutkimuksessa kuvataan Suomen työmarkkinoita numeerisella työvoimavirtamallilla, jossa irtisanomiset, rekrytoinnit ja palkat määräytyvät endogeenisesti yritysten ja työntekijöiden dynaamisen optimointikäyttäytymisen ...
  • Yksityisen ja julkisen sektorin palkkoihin vaikuttavat tekijät 

   Korkeamäki, Ossi
   VATT-tutkimuksia : 57 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tutkimuksessa selvitetään vuodet 1987-1994 kattavan suomalaisen yksilötason paneeliaineiston avulla yksityisen ja julkisen sektorin palkanmuodostuksen eroja. Tärkeimpinä selittäjinä mallissa ovat inhimillisen pääoman teorian ...
  • Lasten päivähoito investointina 

   Kajanoja, Jouko
   VATT-tutkimuksia : 50 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tutkimuksessa kartoitetaan lasten päivähoidon vaikutusta kansantalouteen ja julkiseen talouteen vertailemalla "päivähoitoyhteiskuntaa" ja "kotihoitoyhteiskuntaa". Laskelmissa otetaan huomioon päivähoidon kustannukset ja ...
  • Pitkäaikaistyöttömyys ja työttömien riski syrjäytyä avoimilta työmarkkinoilta 

   Tuomala, Juha
   VATT-tutkimuksia : 46 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Tutkimuksessa selvitetään työttömien työmarkkinasiirtymiin sekä erityisesti työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä. Työmarkkinasiirtymien todennäköisyyksiä mallitetaan sekä binäärisen, että multinominaalisen logit-malllin ...
  • Henkilöyhtiöiden verotuksen investointi- ja työllistämiskannustimet 

   Rauhanen, Timo; Kröger, Outi; Kari, Seppo
   VATT-tutkimuksia : 49 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Tutkimuksessa on selvitetty henkilöyhtiöiden verotuksen investointi- ja työllistämiskannustimia ja sitä, miten vuoden 1997 verouudistus muutti niitä. Nämä kannustinvaikutukset aiheutuvat pääosin eriytetystä tuloverojärjestelmästä, ...
  • Panosverot ja toimialoittainen työllisyys 

   Tossavainen, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 47 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Tutkimuksessa tarkastellaan työnantajan sova-maksujen alentamisen vaikutuksia työllisyyteen sekä sitä, voidaanko sova-maksujen alentaminen kompensoida energiaverotusta nostamalla siten, että valtion verotulokertymä säilyisi ...
  • Suomalaisen kaupunkipolitiikan taloudelliset lähtökohdat 

   Laurila, Hannu
   VATT-tutkimuksia : 45 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Kaupungistumisella on keskeinen osa mekanismissa, jolla markkinatalous kohdentaa voimavaroja eri toimialojen kesken. Kaupungistuminen tapahtuu yksityistaloudellisen päätöksenteon seurauksena kansalaisten ja yritysten ...
  • Työttömyysvakuutusmaksujen työttömyysriskin mukainen porrastus ja omavastuu 

   Holm, Pasi; Kiander, Jaakko; Tuomala, Juha; Valppu, Pirkko
   VATT-tutkimuksia : 48 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Työttömyysvakuutusmaksujen toimialoittaista ja yrityskohtaista porrastamista on ehdotettu, jotta vakuutusperiaate voisi paremmin toteutua työttömyysvakuutuksessa. Tämän ajatellaan lisäävän työttömyysvakuutuksen ...
  • Työvoimapolitiikan rooli ja työttömien työllistyminen 

   Rantala, Juha
   VATT-tutkimuksia : 44 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
  • Työllistyneiden alkupalkkojen määräytyminen 

   Kyyrä, Tomi
   VATT-tutkimuksia : 39 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Tutkimuksessa tarkastellaan työttömyyskortistosta työllistyneiden uusien työsuhteiden alkupalkkoja sekä arvioidaan, miten työvoiman työllisten palkanmuodostus poikkeaa työllistyneiden alkupalkkojen määräytymisestä. ...
  • Vesiliikenteen tehokas ja oikeudenmukainen hinnoittelu 

   Niskanen, Esko
   VATT-tutkimuksia : 38 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Tässä työssä esitetään vesiliikenteen tehokkaan ja oikeudenmukaisen hinnoittelun periaatteet. Myös tehdään ehdotukset käytännössä perittäviksi väylämaksuiksi ja näitä verrataan nykytilanteessa perittäviin maksuihin. ...
  • Tulojen vaikutus työmarkkinasiirtymiin 

   Kyyrä, Tomi; Holm, Pasi
   VATT-tutkimuksia : 40 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tulojen vaikutuksia työmarkkinasiirtymiin. Yhtäältä pyritään mallittamaan työttömien henkilöiden todennäköisyyttä työllistyä avoimille työmarkkinoille. Analyysissa keskeisiä tulomuuttujia ...