Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa VATT-tutkimuksia (1990-2008)

  • Talouspolitiikan funktiot ja instituutiot - Teorian rekonstruktio ja elvytyksen taloudellispoliittinen anatomia 

   Puoskari, Pentti
   VATT-tutkimuksia : 8 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1992)
  • Terveyskeskusten tuottavuus vuosina 1997 ja 1998 sekä tuottavuuseroja selittävät tekijät 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi; Räty, Tarmo; Koskinen, Ville
   VATT-tutkimuksia : 88 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 14.05.2002)
   Tutkimuksessa on data envelopment analyysin avulla vertailtu 167 yleislääkärijohtoisen terveyskeskuksen tuottavuuseroja vuosina 1997 ja 1998 sekä estimoitu havaitun tehottomuuden yhteyttä terveyskeskusten toimintaympäristöä ...
  • TK, tuottavuus ja taloudellinen kasvu 

   Kiander, Jaakko; Junka, Teuvo; Berghäll, Elina
   VATT-tutkimuksia : 121 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.05.2006)
   Tässä raportissa pyritään arvioimaan T&K-toiminnan kansantaloudellisia hyötyjä. Kyseessä on kokoava tutkimus, jossa kartoitetaan jo olemassa olevaa tutkimustietoa T&K-rahoituksen vaikuttavuudesta projekti- ja yritystasolla ...
  • Tuloerojen ja taloudellisen eriarvoisuuden mittaamisesta: Sovellus Suomen kulutustutkimuksilla 

   Lintunen, Jussi
   VATT-tutkimuksia : 130 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 09.03.2007)
   Tutkimuksessa tarkastellaan kolmen yleisesti käytetyn eriarvoisuusmitan, laajennetun Gini-kertoimen, Atkinsonin indeksin sekä yleistetyn entropian, ominaisuuksia tuloerojen kuvaajina. Tavoitteena on havainnollistaa mittojen ...
  • Tuloerot ja eriarvoisuus suuralueilla pitkällä aikavälillä 1971-1998 ja erityisesti 1990-luvulla 

   Sullström, Risto; Riihelä, Marja
   VATT-tutkimuksia : 80 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 04.07.2001)
   Tutkimuksessa tarkastellaan suuralueiden tulonjaon ja eriarvoisuuden muutoksia vuosina 1971-1998. Aineistoina ovat kotitalouskohtaiset kulutustutkimukset (1971-1996) ja tulonjakotilastot (1990-1998). Erityistä huomiota ...
  • Tulojen vaikutus työmarkkinasiirtymiin 

   Kyyrä, Tomi; Holm, Pasi
   VATT-tutkimuksia : 40 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tulojen vaikutuksia työmarkkinasiirtymiin. Yhtäältä pyritään mallittamaan työttömien henkilöiden todennäköisyyttä työllistyä avoimille työmarkkinoille. Analyysissa keskeisiä tulomuuttujia ...
  • Tuloksellisuuden ja tuottavuuden mittaus ammattikorkeakouluissa 

   Räty, Tarmo; Aaltonen, Juho; Kirjavainen, Tanja
   VATT-tutkimuksia : 137 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.05.2008)
   Tässä tutkimuksessa käsitellään ammattikorkeakoulujen tuloksellisuusrahoituksen kehittämistä ja ammattikorkeakoulujen tuottavuusmittausta. Tuloksellisuusmittaristo on niin laaja ja laskentatavaltaan monimutkainen, että ...
  • Työhön vai eläkkeelle? Ikääntyvien työttömien valinnat työmarkkinoilla 

   Pyy-Martikainen, Marjo
   VATT-tutkimuksia : 66 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.06.2000)
   Tutkimuksessa tarkastellaan ikääntyvien työttömien työttömyyden päättymistapoihin vaikuttavia tekijöitä hierarkkisen multinomi-logit-mallin avulla. Tutkimusaineistona on yksilötason rekisteriperusteinen paneeliaineisto, ...
  • Työllistyneiden alkupalkkojen määräytyminen 

   Kyyrä, Tomi
   VATT-tutkimuksia : 39 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1997)
   Tutkimuksessa tarkastellaan työttömyyskortistosta työllistyneiden uusien työsuhteiden alkupalkkoja sekä arvioidaan, miten työvoiman työllisten palkanmuodostus poikkeaa työllistyneiden alkupalkkojen määräytymisestä. ...
  • Työpaikan avoinnaolon keston mittaaminen 

   Rantala, Juha
   VATT-tutkimuksia : 4 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
  • Työpaikkojen syntyminen ja päättyminen ja rakenteellinen työttömyys 

   Holm, Pasi; Sinko, Pekka; Tossavainen, Pekka
   VATT-tutkimuksia : 52 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1999)
   Tutkimuksessa kuvataan Suomen työmarkkinoita numeerisella työvoimavirtamallilla, jossa irtisanomiset, rekrytoinnit ja palkat määräytyvät endogeenisesti yritysten ja työntekijöiden dynaamisen optimointikäyttäytymisen ...
  • Työttömyysvakuutusmaksujen työttömyysriskin mukainen porrastus ja omavastuu 

   Holm, Pasi; Kiander, Jaakko; Tuomala, Juha; Valppu, Pirkko
   VATT-tutkimuksia : 48 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
   Työttömyysvakuutusmaksujen toimialoittaista ja yrityskohtaista porrastamista on ehdotettu, jotta vakuutusperiaate voisi paremmin toteutua työttömyysvakuutuksessa. Tämän ajatellaan lisäävän työttömyysvakuutuksen ...
  • Työvoimakoulutuksen vaikutus työttömien työllistymiseen 

   Tuomala, Juha
   VATT-tutkimuksia : 85 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 25.03.2002)
   Tutkimus käsittelee aktiivisen työvoimapolitiikan sekä erityisesti työvoimakoulutuksen vaikutuksia työttömän yksilön mahdollisuuksiin löytää työpaikka avoimilta työmarkkinoilta. Tarkoituksena oli selvittää, miten ...
  • Työvoiman hankinta julkisessa työnvälityksessä 

   Räisänen, Heikki
   VATT-tutkimuksia : 107 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.02.2004)
   Tutkimuksessa käsitellään työvoiman hankintaa julkisessa työnvälityksessä vuonna 2002. Julkisen työnvälityksen kautta virtaa vuodessa noin 315 000 avointa työpaikkaa. Yritykset ovat suurin rekrytoija. 10 suurinta kaupunkia ...
  • Työvoiman riittävyys ja kohdentuminen 1990-luvulla 

   Mäki, Tuomo
   VATT-tutkimuksia : 5 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
  • Työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuudesta ja ennakoinnista 

   Romppanen, Antti; Tuomala, Juha; Venetoklis, Takis; Ilmakunnas, Seija
   VATT-tutkimuksia : 77 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.05.2001)
   Aktiivisella työvoimapolitiikalla on suhdannepoliittinen, rakennepoliittinen ja sosiaalipoliittinen tehtävä. Samalla käytännön työvoimapolitiikka koostuu suuresta joukosta yksittäisiä toimenpiteitä. Kokonaiskuvan saamiseksi ...
  • Työvoimapolitiikan rooli ja työttömien työllistyminen 

   Rantala, Juha
   VATT-tutkimuksia : 44 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1998)
  • Uusi biotekniikka - Mahdollisuuksien ja uhkien teknologia 

   Kuusi, Osmo
   VATT-tutkimuksia : 1 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.01.1991)
  • Vakaus- ja kasvusopimuksen ensimmäiset vuodet 

   Romppanen, Antti
   VATT-tutkimuksia : 108 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.04.2004)
   Euroopan unionin vakaus- ja kasvusopimus hyväksyttiin vuonna 1997. Sopimuksella pyrittiin vahvistamaan talouspolitiikan koordinointia ja takaamaan kurinalainen finanssipolitiikka euroalueella. Sopimuksen mukaan euromaiden ...
  • Valtion palkat yleisiin työmarkkinoihin verrattuna: vuodet 1989 - 1997 

   Korkeamäki, Ossi
   VATT-tutkimuksia : 61 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 26.01.2000)
   Tutkimuksessa verrataan vuodet 1989-1997 kattavan suomalaisen henkilöpaneelin avulla palkkakehitystä valtiolla ja yleisillä työmarkkinoilla. Molemmille sektoreille estimoidaan inhimillisen pääoman teoriaan perustuvat ...