VATT-keskustelualoitteita (1990-2008)

 

Uusimmat viitteet

 • Markkinamekanismit palvelujen tuotannossa: Itämeren logistiikkapalvelut 

  Siivonen, Erkki; Berg, Inna; Metsäranta, Heikki; Moilanen, Paavo
  VATT-keskustelualoitteita : 463 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2008)
  EU luo markkinoiden vapauttamiselle raamit, jonka sisällä kukin maa luo omat ratkaisunsa infrastruktuuri- ja logistiikkapalvelujen toteuttamiselle. Markkinoiden houkuttelevuus kuitenkin vaihtelee Itämeren maissa ja joissain ...
 • Kustannusvaikuttava terveydenhuolto ja lääkehoidot tulevaisuudessa 

  Kuusi, Osmo
  VATT-keskustelualoitteita : 461 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.12.2008)
  Tutkielmassa tarkastellaan erityisesti kahta teemaa: mitä merkitsee kustannusvaikuttava julkinen terveydenhuolto ja kuinka voidaan päätyä kustannusvaikuttaviin ratkaisuihin lääkehoidoissa, joille uusi geenitekniikka on ...
 • Vuoden 2009 talousarvioesityksen vero- ja etuusperustemuutosten vaikutukset 

  Viitamäki, Heikki
  VATT-keskustelualoitteita : 462 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 17.12.2008)
  Tässä raportissa arvioidaan vuoden 2009 talousarvioesityksessä ehdotettujen vero- ja etuusperusteiden muutosten vaikutuksia kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin, tuloveroasteisiin, marginaaliveroasteisiin, tulonjakoon ...
 • Terveyskeskuslääkäreiden palkkaeroja vuosina 1998-2004 selittävät tekijät Suomessa 

  Ruskoaho, Juho
  VATT-keskustelualoitteita : 457 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.10.2008)
  Tutkimuksessa tarkasteltiin paneeliaineistolla terveyskeskuslääkäreiden palkkaeroja selittäviä tekijöitä vuosina 1998–2004. Selittävinä muuttujina oli terveyskeskuksia koskevia potilastietoja ja kuntia kuvaavia muuttujia. ...
 • Maahanmuuttajien työttömyyden ja työllistymisen kustannusvaikutukset Helsingin kaupungille 

  Sarvimäki, Matti; Karvinen, Anni-Mari
  VATT-keskustelualoitteita : 456 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.10.2008)
  Tässä selvityksessä on arvioitu Helsingissä asuville maahanmuuttajille maksettujen tulonsiirtojen kokoluokkaa sekä sitä, kuinka suuria kustannussäästöjä nykyistä korkeammalla maahanmuuttajien työllisyysasteella voitaisiin ...
 • Mökkikannan kehityspolku vuoteen 2025 asti 

  Perrels, Adriaan; Berghäll, Elina; Sahari, Anna
  VATT-keskustelualoitteita : 455 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 14.10.2008)
  Tässä selvityksessä tarkastellaan mökkikannan ja mökkien varustetason kehitystrendejä. Mökkikannan kasvu kiihtyi sodan jälkeen ja on vähitellen kääntynyt laskuun. Mökkikannan kasvua ovat hillinneet mm. mökkien ja rantatonttien ...
 • Terveyskeskusten meno- ja tehokkuuserot: Hoidon vaativuuden ja tuotantorakenteiden vaikutukset 

  Aaltonen, Juho
  VATT-keskustelualoitteita : 452 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.09.2008)
  Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, miten hoidon vaativuus ja terveyskeskusten tuotantorakenteet selittävät terveyskeskusten meno- ja tehokkuuseroja. Tehottomuusluvut laskettiin SFA-menetelmällä suhteuttamalla palveluiden ...
 • Kuntien valtionosuuskriteerit tarkastelussa: Esi- ja perusopetus, päivähoito, kirjastot ja kulttuuritoimi 

  Moisio, Antti; Lyytikäinen, Teemu; Lehtonen, Sanna
  VATT-keskustelualoitteita : 451 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 02.09.2008)
  Tässä tutkimuksessa on selvitetty esi- ja perusopetuksen, lasten päivähoidon, kirjastojen, taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena oli tiedon tuottaminen kuntien ...
 • Julkisen talouden pitkän aikavälin laskentamallit - Katsaus kirjallisuuteen 

  Kostiainen, Juho
  VATT-keskustelualoitteita : 445 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.06.2008)
  Tässä kirjallisuuskatsauksessa esitellään limittäisten sukupolvien mallin (OLG) teoreettinen perusta sekä mallin käyttöä numeerisissa sovelluksissa talouden pitkän aikavälin kehityksen arvioinnissa. Työssä käsitellään ...
 • Vapaaehtoiset eläkevakuutukset ja vuoden 2005 verouudistus 

  Harju, Jarkko
  VATT-keskustelualoitteita : 442 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 07.04.2008)
  Vapaaehtoisten eläkevakuutusten verotuskäytäntö muuttui vuonna 2005. Tämän tutkimuksen tavoitteena on arvioida uudistuksen vaikutuksia eläkevakuutussäästäjien käyttäytymiseen. Uudistuksen myötä siirryttiin ansiotuloveroj ...
 • Terveyskeskusten tehokkuuseroja selittävät tekijät 

  Aaltonen, Juho
  VATT-keskustelualoitteita : 441 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.04.2008)
  Tutkimuksessa arvioitiin terveyskeskusten kustannustehottomuutta vuosina 2001–2005 SFA-menetelmällä. Panosmuuttujana käytettiin kuntien perusterveydenhuollon asukaskohtaisia menoja ja tuotosmuuttujina yhdeksää eri ...
 • Suomen infrastruktuuripääoma: Rautatiet 

  Uimonen, Sakari
  VATT-keskustelualoitteita : 439 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 11.03.2008)
  Tutkimuksessa kehitetään rautatiepääoman laskemiseen soveltuva laskentamenetelmä. Menetelmä perustuu rautatieverkoston fyysisten muutosten inventointiin, radan komponenttien fyysisen kulumisen mallittamiseen ja ...
 • Suomalaisten lukioiden tehokkuus - DEA yksilötason aineistolla 

  Lehtonen, Sanna
  VATT-keskustelualoitteita : 437 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 28.01.2008)
  Tässä tutkimuksessa mitataan suomalaisten lukioiden tehokkuutta vuosina 2000 ja 2004 lineaariseen optimointiin perustuvalla Data Envelopment Analysis (DEA) -menetelmällä. Tutkimusaineistona ovat ylioppilastutkintoon ...
 • Suomen infrastruktuuripääoma: Tiet 

  Uimonen, Sakari
  VATT-keskustelualoitteita : 436 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 31.12.2007)
  Työssä kehitetään laskentamenetelmää tieinfrastruktuuriin sitoutuneen pääoman arvon laskemiseen. Lähtökohtana on se tosiasia, että säännöllinen kunnossapito ja korjaaminen ovat oleellisia tieinfrastruktuurin hallintaan ...
 • Riittääkö työvoima terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluihin? 

  Parkkinen, Pekka
  VATT-keskustelualoitteita : 433 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.12.2007)
  Tässä julkaisussa analysoidaan vuoteen 2040 ulottuvan tuoreen väestöennusteen pohjalta terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen henkilökunnan määrää tulevaisuudessa vaihtoehtolaskelmien avulla. Jatkuvasti pidentyvän elinajan ...
 • Yritysverotuksen koordinointi ja verokilpailu Euroopan unionissa 

  Kohonen, Anssi
  VATT-keskustelualoitteita : 434 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.12.2007)
  Euroopan unionissa yritysveropohjan laskenta perustuu yrityksen maakohtaiseen kirjanpitoon. Komissio valmistelee yhdistetyn ja yhtenäisen veropohjan mallia (CCCTB), jota sovellettaisiin EU:n suuryrityksiin. Tavoitteena on ...
 • Soviteltu työttömyysetuus: Taustaa ja nykytilanne 

  Haataja, Anita
  VATT-keskustelualoitteita : 430 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 05.12.2007)
  Osittainen työttömyys ja soviteltu työttömyyspäiväraha ovat vähemmän tunnettuja kuin kokoaikainen työttömyys, olipa kysymys tilastoista, työvoimapolitiikasta, etuuden toimintaperiaatteista – tai tutkimuksesta. Tämä raportti ...
 • Soviteltu työttömyysetuus: Kohdentuminen ja toimeentulo 

  Korkeamäki, Ossi; Haataja, Anita
  VATT-keskustelualoitteita : 431 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 05.12.2007)
  Soviteltujen työttömyysetuuksien tarkoituksena on parantaa toimeentuloa osittaisen työllistymisen aikana. Raportissa selvitettiin ensin keitä osittain työllistyneet - osittain työttömät ovat, minkä työttömyysetuuslajien ...
 • Budjetin aluevaikutukset - Valtion alueellistamis- ja tuottavuusohjelman vaikutukset maakunnissa 

  Sulamaa, Pekka
  VATT-keskustelualoitteita : 427 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.11.2007)
  Tässä tutkimuksessa arvioidaan valtionhallinnon toimintojen alueellistamisen taloudellisia vaikutuksia maakuntatasolla sekä kunnallistalouden ja valtiontalouden tasoilla. Arviointiin käytetään alueellista tasapainomallia. ...
 • Vakuutusturvan vaje perheenhuoltajan kuoleman kohdatessa. Julkisen turvan taso ja yksityinen henkivakuutusturva 

  Kröger, Outi; Kari, Seppo; Kosonen, Tuomas
  VATT-keskustelualoitteita : 424 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 18.06.2007)
  Selvityksessä tarkastellaan huoltajan kuolemasta aiheutuvaa toimeentuloriskiä ja olemassa olevan turvan riittävyyttä. Kuolemanvaraturvan vaje lasketaan vähentämällä kotitalouden tulomenetyksistä julkinen ja yksityinen ...

Näytä lisää