Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

  • Determinants of Health Care Expenditures in Finnish Hospital Districts 1993-2005 

   Aaltonen, Juho
   VATT-keskustelualoitteita : 429 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.11.2007)
   This study assesses which factors explain the development of health care expenditures in Finnish hospital districts during 1993–2005. According to the results, real health care expenditures in hospital districts during the ...
  • Efficiency and Productivity in Finnish Comprehensive Schooling 1998-2004 

   Moisio, Antti; Aaltonen, Juho; Kirjavainen, Tanja
   VATT-tutkimuksia : 127 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 20.12.2006)
   This study measures efficiency differences and productivity changes of Finnish municipalities providing comprehensive school education during 1998-2004 by estimating both production and cost functions. The average inefficiency ...
  • Hovioikeuksien käsittelyaikojen erot ja aluerakenne 

   Kangasharju, Aki; Aaltonen, Juho; Kirjavainen, Tanja
   VATT Tutkimukset : 152 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 10.12.2009)
   Tässä tutkimuksessa tarkastellaan hovioikeuksien toiminnan tehokkuutta ja aluerakennetta. Tehokkuutta arvioidaan asioiden käsittelyaikojen perusteella ottaen huomioon asioiden luonne sekä resurssit ja ruuhkautuneisuus. ...
  • Kunnallisen päivähoidon yksikkökustannukset: Miksi kunnat ovat niin erilaisia? 

   Kangasharju, Aki; Aaltonen, Juho
   VATT-tutkimuksia : 119 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 06.04.2006)
   Tässä taloustieteellisessä työssä analysoidaan kunnallisen päivähoidon yksikkökustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ja arvioidaan olosuhde-erojen ja toiminnallisen tehottomuuden vaikutusta yksikkökustannuksiin. Tehottomuuden ...
  • Kuntien perusopetuksen tehokkuuserot ja tuottavuus 1998-2003 

   Moisio, Antti; Aaltonen, Juho; Kirjavainen, Tanja
   VATT-keskustelualoitteita : 374 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.11.2005)
   Tutkimuksessa selvitettiin kunnallisen perusopetuksen tehokkuuseroja ja tuottavuuskehitystä vuosina 1998–2003. Perusopetuksen tuotoksina käytettiin vuosiluokan suorittaneiden ja jatko-opintopaikan saaneiden lukumääriä sekä ...
  • Perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisen peruskoulutuksen tuottavuus ja tehokkuus - Loppuraportti 

   Moisio, Antti; Aaltonen, Juho; Kirjavainen, Tanja; Ollikainen, Virve
   VATT-tutkimuksia : 135 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 19.06.2007)
   Raportissa tehdään yhteenveto perusopetusta, lukioita ja ammatillista peruskoulutusta koskevien tutkimusten tuloksista sekä tehdään ehdotuksia jatkotutkimuksesta ja aineistojen kehittämiskohteista. Tulosten perusteella ...
  • Perusterveydenhuollon kustannukset ja tuotetut palvelut - tuottavuuden kehitys 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi; Räty, Tarmo; Aaltonen, Juho
   VATT-keskustelualoitteita : 372 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.11.2005)
   Tutkimuksessa on mitattu perusterveydenhuollon tuottavuuskehitystä terveyskeskusten keskeisten palvelusuoritteiden ja reaalisten käyttökustannusten suhteena. Sen nostaminen on perusedellytys sille, että kunnat pystyvät ...
  • Perusterveydenhuollon menoeroja selittävät tekijät ja terveyskeskusten kustannustehottomuus 

   Aaltonen, Juho
   VATT-keskustelualoitteita : 403 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.11.2006)
   Tutkimuksessa arvioitiin terveyskeskusten kustannustehottomuutta SFA-menetelmällä. Selitettävänä muuttujana käytettiin kuntien perusterveydenhuollon asukaskohtaisia menoja ja selittävinä muuttujina yhdeksää eri ...
  • Productivity and its Drivers in Finnish Primary Care 1988-2003 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi; Räty, Tarmo; Aaltonen, Juho
   VATT-tutkimuksia : 118 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 29.12.2005)
   We measure productivity changes of primary care in Finland between 1988 and 2003 as a ratio of key services produced and real operating costs. In the second stage we estimate a truncated regression model that quantifies ...
  • Secessions of Municipal Health Centre Federations: Expenditure and Productivity Effects 

   Luoma, Kalevi; Moisio, Antti; Aaltonen, Juho
   VATT-keskustelualoitteita : 425 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 13.09.2007)
   We examine the expenditure and efficiency effects of secessions of health centre federations between 1990 and 2003. Using both regression and matching techniques we find statistically significant effects. According to ...
  • Terveyskeskusten meno- ja tehokkuuserot: Hoidon vaativuuden ja tuotantorakenteiden vaikutukset 

   Aaltonen, Juho
   VATT-keskustelualoitteita : 452 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.09.2008)
   Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, miten hoidon vaativuus ja terveyskeskusten tuotantorakenteet selittävät terveyskeskusten meno- ja tehokkuuseroja. Tehottomuusluvut laskettiin SFA-menetelmällä suhteuttamalla palveluiden ...
  • Terveyskeskusten tehokkuuseroja selittävät tekijät 

   Aaltonen, Juho
   VATT-keskustelualoitteita : 441 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 01.04.2008)
   Tutkimuksessa arvioitiin terveyskeskusten kustannustehottomuutta vuosina 2001–2005 SFA-menetelmällä. Panosmuuttujana käytettiin kuntien perusterveydenhuollon asukaskohtaisia menoja ja tuotosmuuttujina yhdeksää eri ...
  • Terveyskeskusten tehokkuutta ja tuottavuutta selittävät tekijät 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi; Aaltonen, Juho
   VATT Julkaisut : 49 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 12.03.2009)
  • Terveyskeskusten tuottavuuden ja tehokkuuserojen kehitys vuosina 1988-2002 

   Järviö, Maija-Liisa; Luoma, Kalevi; Räty, Tarmo; Aaltonen, Juho
   VATT-keskustelualoitteita : 354 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 21.12.2004)
   Tutkimuksessa selvitettiin yleislääkärijohtoisten terveyskeskusten tuottavuuden ja tehokkuuserojen kehitystä vuosina 1988–2002 DEA-menetelmän avulla. Panoksina käytettiin kiinteähintaisia käyttömenoja ja tuotoksina neljää ...
  • Tuloksellisuuden ja tuottavuuden mittaus ammattikorkeakouluissa 

   Räty, Tarmo; Aaltonen, Juho; Kirjavainen, Tanja
   VATT-tutkimuksia : 137 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 08.05.2008)
   Tässä tutkimuksessa käsitellään ammattikorkeakoulujen tuloksellisuusrahoituksen kehittämistä ja ammattikorkeakoulujen tuottavuusmittausta. Tuloksellisuusmittaristo on niin laaja ja laskentatavaltaan monimutkainen, että ...
  • Vuoden 2009 kuntaliitokset - Kuvailutietoa kunnista 

   Moisio, Antti; Kangasharju, Aki; Aaltonen, Juho
   VATT Muistiot : 1 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, 30.04.2009)
   Muistiossa tarkastellaan vuoden 2009 kuntaliitoksissa mukana olleita kuntia vuosina 1996-2007. Vertailu painottuu kuntien väestörakenteeseen, palveluiden kustannuksiin ja taloudellista tilannetta kuvaaviin indikaattoreihin. ...